MEEDEE.NET

Headlines:

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปี 2552

ม.หอการค้าไทย

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Management
 • สาขาวิชาการเงิน Finance
 • สาขาวิชาการตลาด Marketing
 • สาขาวิชาการจัดการ General Management 
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม Industrial management
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยว Hotel and Tourism Management
 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Computer for Business
 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจค้าปลีก Retail Business Management
 • สาขาวิชาผู้ประกอบการ Entrepreneurship International Program International Business Management

คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

 • สาขาวิชาบัญชี (Accounting)
 • สาขาวิชาภาษีอากร (Taxation)
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการภาษีอากร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพบัญชี

คณะเศรษฐศาสตร์

 • สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์การเงิน (Financial Mathematics)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น (Computer Animation)
 • สาขาวิชาระบบอุตสาหกรรมอาหาร ( Industrial Food System)
 • สาขาวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Food Business Managment) 

คณะนิเทศศาสตร์

 • สาขาวารสารศาสตร์
 • สาขาวิทยากระจายเสียงและวิทยาโทรทัศน์
 • สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาการโฆษณา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
 • สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

คณะนิติศาสตร์

คณะมนุษย์ศาสตร์

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามัญ (ม.6 หรือ ม.ศ.5) หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าขั้นปริญญาตรี
 4. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกสั่งพักการศึกษา
 5. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ขั้นตอนในการสมัครสอบ
 1. ผู้สมัครคัดเลือกใช้ผลการสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ไม่เกิน 2 ปี) หรือใช้ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับ จากคณะ หรือสาขาวิชาที่เปิดสอนและหากเลือกสมัครเรียนในคณะบริหารธุรกิจ จะเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดับ ส่วนคณะอื่น ๆ จะเลือกได้ไม่เกิน 1 อันดับ
 3. แนบหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดไว้
หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
 3. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

การสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกยื่นใบสมัคร ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมหลักฐานการสมัคร รับหนังสือระเบียบการพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บาท และชำระค่าธรรมเนียมการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จำนวน 1,000 บาท (ต่อ 1 ปีการศึกษา) วันสมัครสอบคัดเลือกผู้สมัครสอบต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ พร้อมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลการคัดเลือก และรับเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลังจากการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งผลการสอบให้ผู้สมัครทราบทันที

การมอบตัว และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย จะต้องมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ที่หอประชุม ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยต้องนำหลักฐานมาประกอบการมอบตัว และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังนี้

 1. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และสำเนาที่รับรองถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) ที่รับรองถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 6. ชำระเงิน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด้วยเงินสด บัตรเครดิต แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือเช็คของขวัญ ของทุกธนาคาร สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ้าพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ
 7. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 8. สำหรับนักศึกษาใหม่ การชำระเงินค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ นั้น เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 ข้อ 22 และ ข้อ 22.2

การปฐมนิเทศ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกพบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคณะ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาใหม่ทุกคน จะต้องเข้า "ค่ายลูกแม่ไทรจิตใจงาม"  และเข้ารับการปฐมนิเทศ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กำหนดวันเปิดเรียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะประกาศวันเปิดเรียนภาคต้น ในวันสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษา นักศึกษาที่มอบตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วให้ถ่ายภาพสี ชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยฉากหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ ส่งมอบให้สำนักทะเบียนและประมวลผล (แผนกรับเข้าศึกษาฯ) อาคาร 1 ชั้น 1 (หน้าต่างช่องที่ 7) ในวันเข้าค่าย "ลูกแม่ไทรจิตใจงาม"

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400 โทรศัพท์ 0 26976000, 1141 กด 8822 โทรสาร 0 2276 2126

นิตยสารการศึกษาอัพเกรด ฉบับ 121

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
34 Response(s)
06 May 2013 17:31

...

เรียนปี 2 สังสิตมา แต่เรียนไม่เจ็บ ไปสมัครเรียน นิเทศ ปี1ใหม่ได้ไหมคับ
Reply Report JC IP171.99.1.2
benben
05 January 2013 12:04

...

อยากทราบว่าสัมภาษณ์หอการค้ายากไหมอ่ะค่ะเครียดเลยยังไม่กล้าไปสมัคร
Reply Report JC IP14.207.211.195
June
27 December 2012 14:30

...

อยากเรียนบัญชีแต่มีวุติปวส.ที่จบไม่ตรงสายสามารถสมัครเรียนต่อได้ไหมค่ะ
Reply Report JC IP110.49.233.108
ice
22 October 2012 21:30

...

ผมอยากทราบว่าผมสมัคตอนเดือดมีนาคมปีหน้าทันไหม
ผมไม่ทราบจริงๆ และมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะไปศึกษาต่อ
Reply Report JC IP110.168.184.232
Thongchai
18 March 2012 23:56

...

จบ ปวช.ธุรกิจโรงแรม อยากไปเรียน ม.หอการค้ามากกกกกก คับ ธุรกิจโรงแรมของหอการค้าเปิดสอนกี่ปีแล้วคับ
Reply Report JC IP110.49.226.172
18 March 2012 23:52

...

จบ[/b] [u]ปวช.ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว[/u] [u]อยากไปศึกษาที่ ม.หอการค้ามากกกกกกกกกก [/u]คับassets/smilies/grin.gifassets/smilies/smiley.gif[img=][/img]
Reply Report JC IP110.49.226.172
08 September 2011 17:28

...

ผมจบ ปวช แต่จ่ะต่อ นิติ อยากเกินไปมั้ยครับ
Reply Report JC IP110.77.244.55
Toopoomoo
07 April 2011 19:59

...

อยากรู้ว่าหอการค้าเปิดเรียนวันไหนคราฟ หยุดรับสมัครนักศึกษาเมื่อไรคราฟฟassets/smilies/cheesy.gif
Reply Report JC IP127.0.0.1
02 December 2010 16:16

...

ถ้าจะสมัครเรียนบัญชี แต่จบปวช.มานั้นต้องทำอะไรต่ออีกค่ะ แล้วต้องสอบเข้ามั้ยค่ะ
Reply Report JC IP125.27.84.107
29 November 2010 13:36

...

อยากทราบว่า summer เปิดสอนวิชา risk mangement ไหมค่ะ
Reply Report JC IP210.86.135.81
WEE
18 November 2010 03:31

...

จบปวส ไฟฟ้า หรือ ด้านคอมพิวเตอร์ เรียนต่อปริญญาตรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มั้ยครับ ถ้าเรียนได้ต้องใช้เวลาเรียน
เท่าไหร่ ขอบคุณครับ
Reply Report JC IP1.47.52.236
หวาน
16 November 2010 21:37

...

อยากทราบว่าจบปวชนี้ต้องสอบเข้ามหาลัยหรือเปล่าค่ะแล้วถ้าเรียนปวส2ปีแล้วต้องต่อมหาลัยอีกกี่ปีค่ะ4หรือเปล่าเพราะว่าหลักสูตรออกมาใหม่จิงหรือเปล่าค่ะและมหาลัยเอกชนกับรัฐบาลต่างกันตรงไหนค่ะช่วยตอบทีค่ะ:
Reply Report JC IP124.122.171.54
04 November 2010 18:28

...

อยากทราบว่าสมัครแร้วเสียค่าใช้จ่ายแระเข้าได้เรยป่าวค๊ะsmilies/smiley.gif
Reply Report JC IP110.164.147.88
nipawan
02 October 2010 00:01

...

อยากทราบว่า คณะ วิศวกรรมโลจิสติกส์ อยากหรือเปล่า

แล้วจบ ปวส.มาเรียนต่อ 2ปี หรือเปล่าค่ะ

Reply Report JC IP1.46.24.74
ann
16 September 2010 22:36

...

สมัครเรียนที่ห้อการค้า จบ ปวช. ต้องสอบเข้าเพื่อเรียนต่อ ปริญญาตรี หรือเปล่าค่ะ
Reply Report JC IP58.9.51.192
pongpang
19 August 2010 21:47

...

ถ้าสอบได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใช้คร๊ะ

อยากรู้จัก
Reply Report JC IP61.19.47.103
kif
24 July 2010 07:29

...

อยากทราบว่าถ้าเรียนภาคพิเศษ(วันอาทิตย์)คณะบริหารต้องเรียนกี่ปี และค่าเทอมเท่าไหร่ค่ะ
Reply Report JC IP110.49.22.11
เเก้ว
13 July 2010 00:04

...

อยากรู้ว่าจากรุ่นพี่ปีที่เเล้วว่า เวลาเรียนที่หอการค้า สาขาวิชาวิศวการ เเล้วน ะ มีที่ทำงานหรือเปล่าคะ อยากรู้จริงๆ นะคะ กลัวว่าจะไม่มีที่ทำงานนะคะ
Reply Report JC IP110.164.139.20
11 July 2010 23:15

...

99/1309 ซ.ที่ดินทอง4
หมู่บ้านทรัพย์ดินทอง
ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10270
Reply Report JC IP124.120.76.135
11 July 2010 23:12

...

หนูอยากทราบว่าค่าเทอมประมาณเท่าไรค่ะ
รบกวนส่งเอกสาร เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
และหลักสูตรที่เปิดสอนค่ะ
Reply Report JC IP124.120.76.135
busy
You are here Magazine EDU Upgrade Admission 2010 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปี 2552

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer