MEEDEE.NET

Headlines:

คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับภาคพิเศษปี 2552

คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ โดยศึกษาในวันเสาร์และอาทิตย์ และจะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารวนเทศ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
 2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิด ทางวินัย
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

จำนวนรับเข้าศึกษา จำนวน 70 คน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วเรียบร้อยแล้วจำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุดหรือใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษาจำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด หรือใบรับรองผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาจากสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกันกับที่ติดในใบสมัคร) เพื่อติดบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
 6. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 7. สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 1 ชุด (กรณีชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับหลักบานใบสมัครอื่นๆ)

การรับสมัคร

ผู้สนใจเข้าศึกษาขอรับใบสมัครด้วยตนเองหรือขอทางไปรษณีย์ โดยส่งซองจดหมายซองยาว (ขนาด 11x24 ซม. หรือขนาดใหญ่กว่า) จ่าหน้าซองชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ชัดเจน พร้อมปิดแสตมป์ 3 บาท ส่ง สำนักงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ป.ณ. 3 คอหงส์ 90112 หรือ สั่งพิมพ์ทาง Website : http://www.sc.psu.ac.th , http://ict.psu.ac.th

สมัครผ่านเว็บไซต์

ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์  http://ict.psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2552 และพิมพ์ใบสมัครที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และยื่นซองเอกสารเพิ่มเติมพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 350 บาท ณ สำนักงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารคณิตศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

สมัครด้วยตนเอง

ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารรถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2552 และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 350 บาท ณ สำนักงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารคณิตศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

สมัครทางไปรษณีย์

ผู้สนใจเข้าศึกษาสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2552 ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 350 บาท โดยส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่ายไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 จะถือเอาวันที่ 13 มีนาคม 2552 ซึ่งประทับตราลงวันที่ ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันสุดท้ายของการสมัครทางไปรษณีย์

ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองด้วยว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งนี้โดยไม่ได้รัยเงินค่าสมัครสอบคืน ถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม หลักฐานต่างๆ และเงินค่าสมัครสอบเมื่อได้รับแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก

 1. ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียนที่คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้จัดสอบ ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2552 สถานที่สอบห้อง NML, NML2 (อาคารปฏิบัติการรวม คณะวิทยาศาสตร์) ห้อง วท., วท,2, วท.3 (อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวิชาต่อไปนี้
  • วันที่ 28 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์  เวลา 13.30-16.30 น. สอบวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • วันที่ 29 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
 2. พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามลำดับคะแนนรวมจาก 3 รายวิชาคือ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาคริตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ในสัดส่วนร้อยละ 50 40 และ 10 ตามลำดับ
 3. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องแสดงตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับและวันที่สาขาฯ กำหนด และต้องสอบสัมภาษณ์ผ่าน จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การตัดสินของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. กรณีทุจริตในการสอบไม่ว่าวิธีใดก็ตามจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งถัดไปด้วย

การประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที 7 พฤษภาคม 2552

 1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะติดประกาศไว้ที่กระดานหน้าสำนักงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 2. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.sc.psu.ac.th , http://ict.psu.ac.th
 3. โทรศัพท์สอบถามที่สำนักงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 0 7428 8697, 0 7428 8681

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามหลักสูตรนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักสูตรนี้ ไม่มีสิทธิ์ขอโอนย้ายไปศึกษาในคณะอื่น

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทรศัพท์ 0 7428 8697 เว็บไซต์ www.sc.psu.ac.th

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
busy
You are here Magazine EDU Upgrade Education News คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับภาคพิเศษปี 2552

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer