MEEDEE.NET

Headlines:

เรียนต่ออินเตอร์ [เอเชีย]

เรียนต่อแพทย์หลักสูตรอินเตอร์ที่ประเทศจีน

เรียนแพทย์ที่ประเทศจีน

ปัจจุบันประเทศจีนเริ่มเป็นที่สนใจของนักเรียนไทยที่ไปศึกษาทางคณะแพทย์ศาสตร์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ และมีการเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมากขึ้น เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายไม่แพงมานักอีกทั้งมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนได้รับการรับรองจากแพทยสภาของประเทศและ เมื่อเรียนจบกลับมาสามารถสามารถมาสอบใบประกอบโรคศิลป์เป็นแพทย์ในประเทศไทยได้ ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการจะศึกษาทางด้านการแพทย์

เรียนต่อแพทย์ ที่จีน กับ Pro InterEd

เรียนแพทย์ที่ประเทศจีน

ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศโปรอินเทอร์เอ็ตจัดงาน "เรียนแพทย์ที่ประเทศจีนกับโปรอินเทอร์เอ็ต" เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนไทยทีสนใจไปศึกษาต่อสามารถพบสอบถามคำถามและ สัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการแพทย์ของจีนในวันอังคาร 30 พ.ย.  2553 เวลา 15.00-20.00 น. ซึ่งคณะแพทย์ศาสตร์ในจีนเป็นสถาบันที่แพทยสภาของไทยได้ทำการรับรองและสามารถ สอบใบประกอบโรคศิลป์ได้

ศึกษาต่ออินเดีย กับคำถามค้างคาใจ

ศึกษาต่ออินเดีย

อินเดีย ประเทศที่ได้รับคำกล่าวขวัญด้านการศึกษาชั้นยอดในขณะนี้ กับคำถามที่มีอยู่มากมาย ทั้งด้านระบบการศึกษา การรับรอง และสภาพความเป็นอยู่ ซึ่งปัจจุบันหลายท่านคงทราบดีถึงการพัฒนาที่รวดเร็ว ด้านอาหารการกิน และสภาพความเป็นอยู่ได้รับการพัฒนาไปมาก มีความหลากหลาย และไม่สกปรกเหมือนเช่นอดีต

คณะเทคโนโลยีฯ มจพ.กับ 12 ปี แห่งความสำเร็จ.! หลักสูตรคุณภาพ สุดยอดจำนวนผู้เรียน

คณะเทคโนโลยีฯ มจพ.

หากตัวชี้วัดความสำเร็จในการเปิดสอนหมายถึงจำนวนนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุด เพราะยอดผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะมาอันดับ 1 ของทุกปีการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Mahidol University International College - MUIC

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2529 ในรูปโครงการหลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานานาชาติ (International Students Degree Program - ISDP) เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีแห่งแรกของมหาวิทยาลัยภาครัฐในประเทศไทย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUIC)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการออกแบบมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำเนิดขึ้นจากคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ในปี พ.ศ. 2508 โดยมี พ.อ.ถนัด คอมันตร์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ เริ่มดำเนินการให้มีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยที่ตำบลรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. 2509 โดยมุ่งที่จะใช้เป็นอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อน และใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยภาคใต้"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เดิมชื่อ " วิทยาลัย เทคนิคธนบุรี " ตั้งเพื่อรองรับการประสานงาน ระหว่างวิศวกร และ Skill Labours เพราะการผลิตช่างเทคนิคในสมัย พ.ศ. 2500 ต้องใช้ เวลา 6 ปี กล่าวคือ รับนักเรียนจบชั้นมัธยม 3 เรียนต่อวิชาช่างอุตสาหกรรม 3 ปี ได้วุฒิ ปว.ช. แล้วออกทำงานหรือศึกษาต่อ ในวิทยาลัยเทคนิคอีก 3 ปี ได้วุฒิ ปว.ส.จึงจะทำหน้าที่ช่างเทคนิคได้

MBA ชั้นเรียนพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

ศูนย์ศึกษาสาทรธานี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

You are here Magazine EDU Upgrade เรียนต่ออินเตอร์

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer