MEEDEE.NET

Headlines:

ข่าวสารจาก ก.พ.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรม “MME Open House”

MME Open House

ดร.อุตตม สาวนายน รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรม “MME Open House” เพื่อแนะนำ “หลักสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ

สทศ. จัดสอบระเมินผลความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผลระดับพื้นฐานสำหรับครู

สทศ.

สทศ. จัดการสอบประเมินผลความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอน หรือ ผู้ที่สนใจได้ทดสอบเพื่อทราบระดับความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมิน ทั้งนี้ หากสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 60 (60%) จะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานความรู้เกี่ยวกับการวัด และประเมินผล

สทศ.จับONET/GAT/PATขึ้นเว็บ

สทศ.จับONET/GAT/PATขึ้นเว็บ

สทศ.เตรียมนำข้อสอบโอเน็ต, GAT/PAT พร้อมคำเฉลยและคำอธิบาย เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นครั้งแรก "อุทุมพร" ชี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลโลก ประกาศผล ม.6 ก่อน 10 เม.ย.นี้

ก.พ. จัด English Summer Camp

English Summer Camp

ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552

น้องๆ ที่สนใจ เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552 กับประเทศเจ้าของภาษาเช่นประเทศอังกฤษ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมระหว่างประเทศ (ส.ศ.ร.) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 นี้

ทุนรัฐบาลและทุนเล่าเรียนหลวง (ตอนที่ 1)

OCSC

ความหมาย คือทุนที่จัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อการศึกษา หรือฝึกอบรมของผู้รับทุนที่จะสนองความต้องการกำลังคนของส่วนราชการตามโครงหารหรือแผนงานซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ ความสามารถสูงในสาขาวิชาและระดับการศึกษา ที่อยู่ในความต้องการของทางราชการ ส่วนใหญ่จะไม่มีการเรียนการสอนในประเทศ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ กับความต้องการของทางราชการหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ

You are here Magazine EDU Upgrade ข่าวสารจาก ก.พ.

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer