MEEDEE.NET

Headlines:

ทุนดี ทุนเรียนฟรี

สถานทูตสหรัฐฯ ขอเชิญคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความเป็นผู้นำ มาสมัครเข้าร่วมโครงการ YSEALI Professional Fellows Programs

11064639 939491556071987 7840844198483494813 n

สถานทูตสหรัฐฯ ขอเชิญคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความเป็นผู้นำ สนใจและมีประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ มาสมัครเข้าร่วมโครงการ YSEALI Professional Fellows Programs ที่จะจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 เดือน โดยจะได้เยี่ยมชมและพบปะกับตัวแทนขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับผู้นำชุมชนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดในเรื่องต่างๆ ผู้สมัครต้องมีอายุ 25-35 ปี ทำงานอยู่ และมีประสบการณ์ในการทำงานภายใต้หัวข้อที่สมัครอย่างน้อยสองปีนับถึงวันสมัคร มีผลงานชัดเจนในการทำงานเพื่อชุมชน องค์กร หรือบริษัท มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษดี และเป็นพลเมืองไทยตามกฎหมาย

รับม.ปลายเข้าโครงการ Beta Young Entrepreneur เรียนฟรีม.หอการค้าไทย

โครงการ Beta Young Entrepreneur

เปิดรับนักเรียนชั้นม.ปลายเข้าเรียนต่อในโครงการ Beta Young Entrepreneur ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกันระหว่างมูลนิธิสิริวัฒนภักดีโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการปั้นเด็กรุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม การเรียนการสอนแตกต่างจากหลักสูตรทั่วไป ดังนี้

ทุนวิจัย เดิน-จักรยาน ประจำปี 57

 ทุนวิจัย เดิน-จักรยาน ประจำปี 57

วัตถุประสงค์: เพื่อหาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของชุมชน ทั้งในเขตเมืองและชนบท เพื่อเป็นข้อมูลสร้างแรงกดดันด้านวิชาการ ในการขับเคลื่อนและผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศ 

นอร์ท เชียงใหม่-ซีพี ให้อีก 40 ทุน หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 ซีพี ออลล์

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน  80 ทุน หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปีการศึกษา 2557 โดยมีการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 และจะทำการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ทุนตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2557 (ทุนพัฒนาอาจารย์)

สํานักงาน ก.พ.

ด้วยสํานักงาน ก.พ. ร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุขเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจําปี ๒๕๕๗ (ทุนพัฒนาอาจารย์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขยายเวลามอบทุนผลิตนักวิทย์เฉลิมพระเกียรติ

ทุนผลิตนักวิทย์เฉลิมพระเกียรติสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขยายเวลาการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรที่เปิดสอน เป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตรได้แก่

มอบทุนระดับป.โทของ Lee Kuan Yew School of Public Policy

 Lee Kuan Yew School of Public Policyทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของ Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore โดยมี 3 หลักสูตร ดังนี้

ม.กรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรให้เด็กเรียนดี ปี 2557

ทุนประกายเพชรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบทุนประกายเพชรเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทั้ง 5 เทอมในระดับมัธยมปลาย เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2557

สถานทูตสหรัฐอเมริกาให้ทุนนศ.ไทยไปศึกษาสภาพแวดล้อมโลก

ทุนศึกษาสภาพแวดล้อมโลกแห่งสหรัฐสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาโครงการสถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกแห่งสหรัฐฯ เพี่อให้โอกาสนักศึกษาไทยที่เรียนดี และมีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ดังนี้

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) รวม 59 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

You are here Magazine EDU Upgrade ทุนดี ทุนเรียนฟรี

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer