MEEDEE.NET

Headlines:

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับตรงปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี ประเภทโควตา รับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ด้วยวิธีการคัดเลือกจากนักเรียน นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยราช ภัฏศรีสะเกษ จึงประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครและสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
  • มีความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี โดยต้องได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือ อาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่
  • ไม่เป็นภิกษุหรือสามเณรในพระพุทธศาสนา
  • ผู้สมัครในหลักสูตรครุศาสตร์ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู ไม่มีประวัติเป็นโรคจิต หรือโรคประสาท และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนด

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้กรอกข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว ผ่านระบบเว็บไซต์ www.student.sskru.ac.th และดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน ดำเนินการผ่นช่องทางต่อไปนี้

  • สมัครผ่านทางโรงเรียน โดยให้นักเรียน นักศึกษา ยื่นใบสมัครที่อาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่รับผิดชอบ รวบรวมนำส่งที่งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2555 สมัครได้ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • สมัครโดยตรงด้วยตนเอง ที่งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2555 ซึ่งจะต้องแนบหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัย-ราชภัฏศรีสะเกษ กำหนด สมัครได้ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.student.sskru.ac.th/UserFiles/File/P1_%20-%20561.pdf

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
17 December 2012 17:31

...

หมดเขตรับมัครหรือยังค่ะ
Reply Report JC IP101.51.220.211
busy
You are here Magazine EDU Upgrade เรียนที่นี่มีโอกาส มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับตรงปีการศึกษา 2556

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer