MEEDEE.NET

Headlines:

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ราชภัฎสวนสุนันทา

มหาวิทยาลับราชภัฎสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ
 • เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
 • มีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับความสูง
 • ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขึ้นจำคุก หรืออยู่ระหว่างต้องคดีอาญา
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
การสมัครสอบคัดเลือก
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554  เวลา 09.00-13.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 และสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3
 • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
หลักฐานประกอบการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยติดที่ใบสมัคร 1 รูป ติดที่บัตรประจำตัวผู้สมัคร 2 รูป 
 • ใบรับรอง (ตัวจริง) หรือสำเนาใบแสดงการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • ค่าธรรมนเยมสมัครสอบ จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 3.00)
 • วันที่ 5  เมษายน 2554 เวลา 08.00-16.00 น.
สอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 3.00)
 • วันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 08.00-12.00 น.
ประกาศผลสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • วันที่ 12 เมษายน 2554 
สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่ายกาย
 • วันที่ 20-22  เมษายน 2554 เวลา 08.00-16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์
 • วันที่ 27 เมษายน 2554
รายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมเข้าศึกษา
 • วันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 08.30-15.30 น.
ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเงินค่ามอบตัวเข้าศึกษาและเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัว ดังต่อไปนี้
 1. เอกสารกรอกประวัตินักศึกษา และกรอกประวัตินักศึกษาบนระบบอินเตอร์เน็ต
 2. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
 3. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ตัวจริงและสำเนา 2 ฉบับ)
 4. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง และสำเนา 2 ฉบับ)
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
 6. รูปถ่ายในชุดเครื่องแบบนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 7. ค่าลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สถานที่ติดต่อสอบถาม วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อาคาร 22 ชั้น 1 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 0 2160 1206-7 โทรสาร 02 160 1204 เว็บไซด์ http://www.nurse.ssru.ac.th

ที่มา : http://www.nurse.ssru.ac.th/show_pr_once.php?wc_id=11&id=&f=show_once

 

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
ลลิตา
14 December 2011 14:47

...

อยากทราบว่า จะรับสมัครอีกตอนไหนคะ
ชอบตอบหน่อยนะคะ
Reply Report JC IP223.205.131.147
au
20 October 2011 01:13

...

อยากทราบว่าในปี55ของการรับนิสิตคณะพยาบาล สำหรับคนที่ เข้ามหาวิทยาลัยแล้วเรียนอยู่ปี2คณะวิทย์ แต่อยากไปสมัครเรียนพยาบาล ไม่ทราบว่าสามารถไปสมัครได้ไหมค่ะ? ถ้าได้ต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยที่เราเรียนอยู่ก่อนใช่ไหมค่ะ!ช่วยตอบด้วยนะค่ะ!อยากรู้ข้อมูลค่ะ!ว่าสามารถไปสมัครได้รึเปล่า...อยากเรียนพยาบาลมากๆค่ะ!assets/smilies/smiley.gif
Reply Report JC IP101.51.212.5
Porn
14 July 2011 15:57

...

อยากทราบว่าถ้าอายุ30แล้วจบสายพานิชมาเรียนได้ไหมพอดีตอนนี้ทำงานในคลีนิกแล้วอยากเรียนเพื่อใช้ในที่ทำงานมีเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ใหม่ค่ะ
Reply Report JC IP182.53.249.41
mameaw
03 April 2011 23:49

...

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทางเว็บไซต์หรือติดการประกาศที่มหาลัยค๊ะ
Reply Report JC IP127.0.0.1
pum.12
pum.12
24 March 2011 22:36

...

คุณ FIN
ตามประกาศ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป สอบถามโดยตรงกับ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ฯ โทร 0 2160 1206-7 จะได้รายละเอียดครบถ้วนคะ
Reply Report JC IP127.0.0.1
FIN
24 March 2011 22:27

...

อยากทราบว่า ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน เกรดเฉลี่ยคือต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 3.25 คะ
Reply Report JC IP127.0.0.1
ก้อย
15 March 2011 19:08

...

หนูอยากเรียนพยาบาลมากแต่เกรดเฉลี่ยน้อยมาก
สูง164
หนัก 58
Reply Report JC IP127.0.0.1
Tidte
08 March 2011 21:23

...

รับกี่คนค่ะ
Reply Report JC IP127.0.0.1
Tidte
08 March 2011 21:22

...

จำกัดส่วนสูงไหม ค่ะ
Reply Report JC IP127.0.0.1
busy
You are here Magazine EDU Upgrade เรียนที่นี่มีโอกาส มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer