MEEDEE.NET

Headlines:

รร.นายร้อยตำรวจ ประกาศรับ นร.เตรียมทหาร’ ตร.ปี 2554

รร.นายร้อยตำรวจพลตำรวจโท อารีย์ อ่อนชิต ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ แจ้งว่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะทำการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 จึงประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 180 นาย โดยผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องมีความรู้และคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (นับปีชนปี)
 3. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดามารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน หรือนายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการรับราชการทหารและตำรวจ (รายละเอียดตามระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
 5. เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีภรรยา
 6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลความประพฤติ
 7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้อมละลาย
 8. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาคดีถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 9. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือหนีราชการ
 10. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออกจากโรงเรียน หรือถูกปลดออกเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 11. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 12. บิดามารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตอันชอบธรรม หรือมีหลักฐานเชื่อถือได้
 13. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว
 14. ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีตามที่ทางราชการกำหนดไว้
 15. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 16. ไม่เป็นผู้ที่เคยทุจริตในการสมัคร หรือในการสอบคัดเลือกมาแล้ว
 17. ไม่เป็นผู้ที่ออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เพราะความประพฤติบกพร่องหรือลาออก
 18. พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติดังกล่าวนี้ แม้ปรากฏว่า เป็นความเท็จภายหลัง ที่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็ตาม จะต้องออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหารทันที
หลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร

ผู้สมัครต้องเตรียมไฟล์รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 50 Kb.ประเภทของไฟล์เป็น JPG หรือ .GIF เพื่อใช้ประกอบการสมัคร หากรูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจส่งผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ กรรมการคุมสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ จะถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครเอง จะอ้างว่าระบบได้รับสมัครไว้แล้วไม่ได้ (ผู้สมัครต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีข้อมูลของตนเอง บิดาและมารดา เพื่อใช้ประกอบการกรอกใบสมัคร)

วิธีการสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.rpca-admission.com โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายที่ในการรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 รับสมัครถึงเวลา 06.00 น.(ไม่มีการรับสมัครที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)

ระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคม 2554 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัคร ตามกำหนดการสมัคร (ข้างต้น) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดคอมพิวเตอร์ รถรับฝากเงินเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย และมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการกรอกใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสมัครที่โรงเรียนนายเรืออากาศ เนื่องจากผู้สมัครต้องเป็นผู้กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ดังนั้น จึงสามารถสมัครจากที่ใดก็ได้ที่มีระบบอินเตอร์เน็ต การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคม 2554 เหมาะสำหรับผู้สมัครที่สมัครไม่ทันในช่วงแรก หรือไม่สะดวกที่จะสมัครในช่วงแรก ไม่ว่ากรณีใด ๆ (ผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้น วันสุดท้ายที่ในการรับสมัคร วันที่ 14 มีนาคม 2554 รับสมัครถึงเวลา 06.00 น.)

วัน เวลาและสถานที่จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร การสมัครทางอินเตอร์เน็ต เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว สามารถเข้ามา Download ระเบียบการและแนวข้อสอบได้ที่เว็บไซต์ www.rpca-admission.com หลังจากวันที่ได้ชำระเงินไปแล้ว 2 วัน หากชำระเงินแล้วแต่ไม่สามารถ Download ระเบียบการและแนวข้อสอบได้ สามารถสอบถามปัญหาได้ที่ โทร.0 3431 1103 0 3431 2037 0 2652 8244 และ 0 2257 7230

การสอบคัดเลือก

การสอบคัดเลือก กระทำเป็นสองรอบ ดังนี้

การสอบรอบแรก

เป็นการสอบข้อเขียนแบบปรนัย วิชาที่สอบ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.1-ม.3) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียด ดังนี้

 1.  
  • วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  • วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  • วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน
  • วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา คะแนนเต็ม 150 คะแนน
การสอบรองสอง

เป็นการตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวัติ สอบพลศึกษาและวัดขนาดร่างกาย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1.  
  • การตรวจร่างกายและตรวจสอบประวัติ

เป็นการตรวจสุขภาพและตรวจโรค ซึ่งต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร ตามวัน เวลาที่กำหนด ผู้ไม่ไปรับการตรวจร่างกายถือว่าสละสิทธิ

ผลการตรวจร่างกาย คณะกรรมการแพทย์ จากโรงพยาบาลตำรวจ ถือเป็นเด็ดขาด จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายจากที่อื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดง

ในวันตรวจร่างกายจะทำการพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังต้องตรวจสอบไปยังสถานีตำรวจท้องที่ที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ อีกทางหนึ่งด้วย หากผู้ใดมีประวัติเคยถูกลงโทษ หรือความประพฤติไม่ดีตามที่กำหนดไว้ในเรื่องของคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้สอบคัดเลือกได้

 • การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย มีคะแนนเต็มรวม 50 คะแนน คะแนนที่ได้จะให้ลดหลั่นกันลงมาตามลำดับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการทดสอบในแต่ละประเภทที่ผู้สอบปฏิบัติได้สำเร็จหรือจำนวนครั้งที่ปฏิบัติ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากการทดสอบทุกประเภทต่ำกว่า 20 คะแนน หรือสอบว่ายน้ำ 50 เมตร หรือวิ่ง 1,000 เมตร ไม่ถึง หรือทำเวลาไม่ได้ตามที่กำหนด ถือว่าสอบตก ให้คัดออก (คะแนนผลการสอบพลศึกษาจะไม่นำไปรวมกับคะแนนการสอบข้อเขียนในการประกาศผลรอบสุดท้าย)
 • ผู้เข้าสอบจะต้องทำการสอบให้ครบทุกประเภท ถ้าขาดสอบประเภทใดประเภทหนึ่งถือว่าสอบตก และจะตัดสิทธิ ไม่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร โดยไม่คำนึงถึงคะแนนการสอบข้อเขียนที่ได้ การสอบพลศึกษา มี 8 ประเภท
 1. ดึงข้อราวเดี่ยว
 2. ลุกนั่ง 30 วินาที
 3. นั่งงอตัว
 4. วิ่งระยะสั้น (50 เมตร)
 5.  วิ่งระยะไกล (1,000 เมตร)
 6. ว่ายน้ำ 50 เมตร
 7. ยืนกระโดดไกล
 8. วิ่งกลับตัว (วิ่งเก็บของ) (รายละเอียด วิธีการสอบ หลักเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละประเภท ให้ดูจากระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
  • การสอบสัมภาษณ์และวัดขนาดร่างกาย เป็นการพิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจว่องไวและปฏิภาณไหวพริบ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมจะเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ผลการสอบถือเกณฑ์ ได้ หรือ ตก เท่านั้น ผู้ที่สอลบตก หมายถึง ผู้ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและจะตัดสิทธิไม่รับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยไม่คำนึงถึงคะแนนการสอบข้อเขียนที่ได้ (ในวันสอบสัมภาษณ์จะทำการวัดขนาดร่างกายของผู้สมัครด้วย หากผู้สมัครมีร่างกายไม่ได้ขนาดตามที่กำหนดไว้ จะหมดสิทธิสอบสัมภาษณ์ทันที)

คำเตือน :

 1. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการสอบคัดเลือกคามระบบคุณธรรม โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และความเป็นธรรม วิธีดำเนินการทุกขั้นตอน จะต้องเป็นรูปคณะกรรมการทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเท่านั้น ขออย่างได้หลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ โปรดระวังกลุ่มมิจฉาชีพจะฉวยโอกาสหลอกลวงต้มตุ๋น
 2. ประกาศต่างๆ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกครั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามค่ำสั่ง หรือระเบียบที่กำหนดภายกกลังประกาศนี้ และจะปิดประกาศไว้ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะติดตามประกาศที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ จะอ้างว่าไม่ทราบประกาศในภายหลังไม่ได้
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
busy
You are here Magazine EDU Upgrade เรียนที่นี่มีโอกาส รร.นายร้อยตำรวจ ประกาศรับ นร.เตรียมทหาร’ ตร.ปี 2554

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer