MEEDEE.NET

Headlines:

มจพ.รับนักศึกษา โควตา/เรียนดี ระดับ ปวช. เตรียมวิศวะฯ/ระดับ ป.ตรี

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.admission.kmutnb.ac.th  ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาอ่านรายละเอียด เงื่อนไขการสมัคร ตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ การเข้าศึกษา จากระเบียบการรับสมัครหรือข้อมูลการรับสมัครของคณะต่างๆ ก่อนทำการสมัคร

โควตาคณะต่างๆ ปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วย
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษา)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร (โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่) และ
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (โควตาเรียนดี)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ประจำปีการศึกษา 2555
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตร 5 ปี (รับผู้จบ ปวช.)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผู้สมัครที่ www.admission.kmutnb.ac.th )
 • วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) จำนวนรับ 10 คน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาโยธา 
หลักสูตร 4 ปี (รับผู้จบ ปวช.)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) (ดูรายละเอียดในตารางสรุปวุฒิผู้สมัครที่ www.admission.kmutnb.ac.th )
 • วิศวกรรมเครื่องกล (TM) จำนวนรับ 15 คน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล
 • วิศวกรรมการผลิต (TP) จำนวนรับ 15 คน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล
 • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT – M) จำนวนรับ 10 คน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล
 • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT – E) จำนวนรับ 10 คน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง (TE – Pow.) จำนนรับ 50 คน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ (TE – Elec.) จำนวนรับ 50 คน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมโยธา (TTC) จำนวนรับ 15 คน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาโยธา
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT) จำนวนรับ 20 คน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิกส์ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ / ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรเทียบโอน (รับผู้จบ ปวส.)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT - R) รอบเช้า จำนวนรับ 15 คน ประเภทวิชา อุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิกส์
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT – T) รอบบ่าย จำนวนรับ 15 คน ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ / ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ไฟฟ้ากำลัง (TTE - Pow.- T) รอบบ่าย จำนวนรับ 20 คน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
 • อิเล็กทรอนิกส์ (TTE - Elec.- T) รอบบ่าย จำนวนรับ 20 คน
คุณสมบัติของนักศึกษา
 • เป็นนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554
 • มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.)  นับถึงภาคเรียนที่ 2/2553 ต้องไม่น้อยกว่า 2.75
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานับถึงภาคเรียนที่ 2/2553 ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีความประพฤติเรียบร้อย โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือวิทยาลัยเป็นผู้รับรอง

สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่)

กลุ่มจังหวัดที่รับสมัคร

1.1 กลุ่มโควตาพื้นที่ รับสมัครจากนักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี รวมทั้งผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.2 กลุ่มโควตาเรียนดี รับสมัครจากนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ

จำนวนที่รับสมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นที่ 45 คน เรียนดี 55 คน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • แขนงวิชาการจัดการผลิต พื้นที่ 20 คน เรียนดี 20 คน
 • แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ พื้นที่ 20 คน เรียนดี 20 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 • แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร พื้นที่ 30 คน เรียนดี 30 คน
 • แขนงวิชาเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร พื้นที่ 30 คน เรียนดี 30 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง พื้นที่ 60 คน เรียนดี 30 คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม พื้นที่ 30 คน เรียนดี 30 คน
ระดับปริญญาตรี 2 ปี
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พื้นที่ 20 คน เรียนดี 20 คน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • แขนงวิชาการจัดการผลิต พื้นที่ 20 คน เรียนดี 20 คน
 • แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ พื้นที่ 20 คน เรียนดี 20 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 • แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร พื้นที่ 30 คน เรียนดี 30 คน

คุณสมบัติเฉพาะแยกตามกลุ่มโควตา

 1. กลุ่มโควตาพื้นที่ : ผู้สมัครโครงการโควตาพื้นที่ ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ ปวส. ชั้นปีสุดท้าย ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยมีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ (วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554) ยกเว้นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) จะมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดใดก็ได้
 2. กลุ่มโควตาเรียนดี: ผู้สมัครโครงการโควตาเรียนดี ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ ปวส. ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่3.00 ขึ้นไป (ถึงเทอม 2/2553) และมีใบรับรองผลการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียนเดิม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่)

คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร

 • โควตาเรียนดี ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2553 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • โควตาพื้นที่ ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2553 ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง ตราด และจันทบุรี

ผู้สนใจสามารถ Download ระเบียบการรับสมัคร และสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้จาก www.agro.kmutnb.ac.th  (การรับสมัครนักศึกษาใหม่) ผู้ที่ไม่ประสงค์จะ Download ระเบียบการรับสมัคร สามารถซื้อระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ราคาชุดละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2554 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถสมัครได้ตั้งแต่แต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2554 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th

จำนวนที่รับสมัคร

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM) โควตาเรียนดี 10 คน โควตาพื้นที่ 50 คน
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (APD) โควตาเรียนดี 10 คน โควตาพื้นที่ 50 คน รวม โควตาเรียนดี 20 คน โควตาพื้นที่ 100 คน

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (โควตาเรียนดี)

เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4ปี/5 ปี ในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงมีข้อกาหนดว่าด้วยการให้โควตาแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาออกแบบภายใน จำนวนให้โควตา 15 คน
 • สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ จำนวนให้โควตา 10 คน
 • สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวนให้โควตา 10 คน
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวนให้โควตา 5 คน

กลุ่มโควตาเรียนดี : ผู้สมัครโครงการโควตาเรียนดี ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.75 ขึ้นไป ในหลักสูตรศิลปบัณฑิตและ 3.00 ขึ้นไป ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ถึงเทอม2/2553) และมีใบรับรองผลการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียนเดิม

สมัครผ่านเว็บไซต์งานรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://www.admission.kmutnb.ac.th

ที่มา : หนังสือพิมพ์แหล่งงานอัพกรด ฉบับ 428

 

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
busy
You are here Magazine EDU Upgrade เรียนที่นี่มีโอกาส มจพ.รับนักศึกษา โควตา/เรียนดี ระดับ ปวช. เตรียมวิศวะฯ/ระดับ ป.ตรี

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer