MEEDEE.NET

Headlines:

เรียนการโรงแรม ครัวและภัตตาคาร ในระดับสากลที่วิทยาลัยดุสิตธานี

การจัดการโรงแรม-การจัดการครัวและภัตตาคาร 2 สาขาวิชา หลักสูตรมาตรฐานสากล วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี ผู้นำด้านการผลิตบุคลากรอุตสาหกรรมบริการ เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2536 จนถึงปัจจุบัน ด้วยปณิธาน มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทุกคนใหมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าและการศึกษา เพื่อความรอบรู้ในการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เป็นมาตรฐานสากล

อ.วีรา พาสพัฒนพาณิชย์ (อธิการบดี)

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management และ Bachelor of Business Administration Program in Kitchen and Restaurant Management

อาจารย์วีรา พาสพัฒนพาณิชย์ อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม เมื่อปี พ.ศ. 2544 และสาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยความร่วมมือกับ LE CORDON BLEU PARIS ซึ่งเป็นสถาบันสอนศิลปะการทำอาหารระดับโลก

หลักสูตรนานาชาติทั้ง 2 หลักสูตร มีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาปีการศึกษาละประมาณ 30-40 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษาด้วย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน มาเลเซีย ฟิลิปปิน อเมริกา เนเธอแลนด์ เยอรมัน บินตรงมาศึกษาเล่าเรียนโดยตรง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะธรรมชาติของคนไทยที่มีหัวใจบริการเป็นทุนเดิม ชอบให้การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น

ประเทศไทยมีโรงแรมระดับ 5 ดาวค่อนข้างมาก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก วิทยาลัยดุสิตธานีเกิดจากโรงแรมในเครือดุสิตธานี ซึ่งทุกคนให้การยอมรับว่าเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว การให้บริการได้มาตรฐานสากล ปัจจุบันมีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาเล่าเรียนด้านนี้มุ่งหน้าสู่วิทยาลัยดุสิตธานี

ขบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม

การจัดการโรงแรม

ภาคปฎิบัติ

 นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องยาก แค่รู้ภาษาอังกฤษ บุคลิกหน้าดีมีความเหมาะสมก็สามารถเรียนได้ ซึ่งความจริงแล้ววิทยาลัยเน้นคุณภาพการศึกษามาตรฐานสากล บัณฑิตจบการศึกษาแล้วมีงานทำจริง อาจารย์ผู้สอนเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร เน้นการบริหารธุรกิจ มีหมวดวิชาต่าง ๆ ที่จะต้องศึกษา คือ กลุ่มวิชาแกน ประกอบด้วย วิชาองค์การและการจัดการ วิชาบัญชีธุรกิจ วิชากฏหมายธุรกิจ วิชาสถิติธุรกิจ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาหลักการตลาด วิชาการเงินธุรกิจ วิชาภาษีอากร วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ วิชาการพยากรณ์ธุรกิจ วิชาวิธีการวิจัย วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ เป็นต้น

กลุ่มวิชาเอก ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและงานบริการเครื่องดื่ม การบริการงานอาหารและเครื่อดื่ม การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม ระบบคอมพิวเตอร์เพื่องานส่วนหน้าโรงแรม การจัดการงานแม่บ้าน การบำรุงรักษาโรงแรม การปฏิบัติงานจัดเลี้ยง การจัดการภัตตาคาร การบัญชีโรงแรม การตลาดสำหรับโรงแรม การัพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมบริการ

นอกจากนั้นยังจะต้องศึกษาหมวดวิชาทั่วไป ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ตลอดหลักสูตร 1,000 ชั่วโมง ถ้าจะเป็นคนเก่งจะต้องผ่านกระบวนการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้องมีความตั้งใจทุ่มเท

การจัดการครัวและภัตตาคาร

โดยความร่วมมือระหว่าง LE CORDON BLEU AND DUSIT THANI COLLEGE JOINT PROGRAM

ภาคปฎิบัติ

โครงสร้างหลักสูตร คล้าย ๆ กับการจัดการโรงแรม มีหมวดวิชาต่าง ๆ ที่จะต้องศึกษา คือ กลุ่มวิชาแกน ประกอบด้วย วิชาองค์การและการจัดการ วิชาบัญชีธุรกิจ วิชากฏหมายธุรกิจ วิชาสถิติธุรกิจ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาหลักการตลาด วิชาการเงินธุรกิจ วิชาภาษีอากร วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ วิชาการพยากรณ์ธุรกิจ วิชาวิธีการวิจัย วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ เป็นต้น

กลุ่มวิชาเอก ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการภัตตาคาร ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการทำงาน หลักการประกอบอาหาร อาหารตะวันตก แป้งและขนมอบเบื้องต้น โภชนาการสำหรับการประกอบอาหาร การจัดการครัว การวางแผนการจัดรายการอาหาร การจัดซื้อ และเการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการงานเลี้ยง อาหารไทย อาหารเอเชีย อาหารตะวันตก ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการประกอบอาหาร

กลุ่มวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ การส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมบริการ ขนมไทย อาหารเพื่อสุขภาพ โครงการฝึกปฏิบัติการผลิตและบริการจำหน่ายอาหาร ขนมหวานและขนมอบชั้นสูง ภาษาอังกฤษระดับสูง

นอกจากนั้นยังจะต้องศึกษาหมวดวิชาทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ รวมถึงจะต้องฝึกปฏิบัติภาคสนาม จำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงอีกด้วย

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

วิทยาลัยดุสิตธานี ให้ความสำคัญเรื่องกิจกรรมของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก สนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนรู้จักแบ่งเวลา และเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นกรรมการชมรม หรือสโมสรนักศึกษา จะมีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ปัญหา การฝึกความเป็นผู้นำหรือผู้ตาม การมีปฏิสัมพันธ์ การรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ  กิจกรรมภายนอกวิทยาลัย การจัดการแข่งขันต่าง ๆ วิทยาลัยจะสนับสนุนให้นักศึกษาออกไปแข่งขัน ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้พบเห็นสิ่งใหม่ ๆ บางครั้งก็ชนะ บางครั้งก็แพ้ แต่ก็ได้เรียนรู้ว่าแพ้เพราะอะไร หรือชนะเพราะอะไร

นักศึกษาที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา จะเป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลาย อายุประมาณ 17-19 ปี ความคิดยังอยู่ระหว่างวัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญ การศึกษาระดับปริญญาตรีจะเป็นพื้นฐานของอาชีพ วิทยาลัยดุสิตธานี สร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีอนาคต

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี ขอให้นักศึกษาที่กำลังเล่าเรียนอยู่มีความมั่นใจ ในกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น จบการศึกษาแล้วจะต้องศึกษาตัวเองให้ดี สร้างความเชื่อมั่นในการทำงาน ศึกษาลู่ทางสร้างความก้าวหน้า และเติบโตในสายงาน เป็นคนดีของสังคม สุขสำเร็จด้วยปัญญา ให้สุขสำเร็จทั้งชีวิตการงานและครอบครัว

สำหรับผู้ที่จะเลือกเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี ต้องถามตัวเองว่าเป็นผู้ที่ชอบการให้บริการหรือไม่ เพราะงานบริการเป็นงานที่หนักไม่เบา แต่ถ้าเป็นงานที่เราชอบจะทำให้มองไม่เห็นความหนักของการทำงานไม่ว่าจะเช้าแค่ไหน ดึกแค่ไหน แม้จะเป็นวันหยุดหรือไม่ จะทำอย่างไรให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

"นักศึกษาคืออนาคตของประเทศ ถ้าเป็นคนดี เป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต มีศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งปลูกฝังโดยหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง ทุกสาขาวิชาที่วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดสอนเป็นอาชีพที่มีความก้าวหน้าในอนาคต หากมีความตั้งใจและทุ่มเท" อาจารย์วีรา กล่าวทิ้งท้าย

วิทยาลัยดุสิตธานี เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง ข้างซึคอนสแควร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 2361 7811-3 โทรสาร 0 2361 7806 http://www.dtc.ac.th/v2009/thai/

นิตยสารการศึกษาอัพเกรด ฉบับที่ 117

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
49 Response(s)
chompoo
23 June 2013 06:04

...

เกรดไม่ถึงอ่ะค่ะ คณิตพอได้ ภาษาก่โอเค จะเข้าได้มั้ยค่ะ!assets/smilies/smiley.gif
Reply Report JC IP118.174.81.33
Kewalin Charoephong
28 April 2013 06:04

...

อยากทราบว่าหลักสูตรนานาชาติBachelor of Business Administration Program in Kitchen and Restaurant Management กับหลักสูตรภาษไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
นี่เนื้อหาเหมือนกันมั้ยค่ะ แล้วจากคำแนะนำของพี่ๆ หนูควรจะเข้าหลักสูตรไหน ภาษาหนูโอเคแต่คณิตฯนี่อ่อนค่ะ แหะๆ
Reply Report JC IP87.0.227.185
Jane
06 November 2012 15:50

...

อยากรู้มากๆค่ะ ว่ารวมเบ็ดเสร็จเล้วทุกอย่าง การโรงเเรมค่าเทอมประมาณเท่าไหร่ค้ะ
Reply Report JC IP124.121.222.146
Nch
08 July 2012 08:48

...

ตอนนี้อายุจะได้เข้ามหาลัยแล้วอยากเข้ามาเรียนที่นี่มากเพราะชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กตอนแรกที่เพิ่งรู้จักวิทยาลัยนี้มันทำให้เราเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเข้าเรียนให้ได้ตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้ผลการเรียนดีๆมาเข้าเรียนต่อที่นี่ แต่เราคงไม่มีโอกาสได้เรียนหรอกเพราะตอนนี้อยู่บ้านกับแม่สองคนถ้าไปเรียนที่นี่ก็ไม่มีคนดูแลแม่เลย
Reply Report JC IP223.205.9.219
E2eKiel
19 June 2012 18:16

...

ปัจจุบันนี้อายุ 28 แล้วครับ แต่สนใจอยากจะมีวิชาเกี่ยวกับการทำอาหารบ้าง

มีการจำกัดอายุเกี่ยวกับผู้ศึกษาหรือเปล่า ครับผม ?
Reply Report JC IP110.77.200.60
Wanmaii
07 April 2012 23:54

...

จบ ม.6 มาหลายปีแล้วค่ะ ไปสมัครทุกปี ปีแรกที่ไปเข้าสัมภาษณ์ อ.แนะนำให้เรียน HAP. ก็เลยเรียนค่ะ แต่จริงๆแล้วอยากเรียนป.ตรี แต่พอไปสมัครอีกที ที่ห้องบอกว่าจะรับแต่เด็กที่จบ ม.6 มาก่อน!! แล้วก็บอกว่าจะส่งใบสอบมาให้ที่บ้านแต่ก็ไม่มี สรุปแล้วคือ3 ปีแล้วที่หนูไปสมัคร หนูต้องทำยังไงคะ ถึงจะได้เข้าเรียนจริงๆ
Reply Report JC IP27.55.1.125
marujoe
23 November 2011 18:51

...

สนใจการจัดการโรงแรมอ่ะครับ อยากทราบเรื่องหน่วยกิจของแต่ละเทอม และเกรดเฉลี่ยที่ได้รับ แล้วต้องเน้นวิชาอะไรเป็นพิเศษครับ และอีกอย่างคือ ส่วนสูงต้องเท่าไหร่ แล้วน้ำหนักต้องเท่าไหร่ครับ รบกวนส่งรายละเอียดมาที่ [email=jo3jing@hotmail.com]jo3jing@hotmail.com[/email] หรือ [email=cinsun_9260@hotmail.com]cinsun_9260@hotmail.com[/email] ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Reply Report JC IP125.24.47.132
Toalek
07 November 2011 10:30

...

สนใจเรียนค่ะ ต้องการทราบ ช่วงเวลาที่เปิดสอบ จำนวนหน่วยกิจแต่ละเทอม และเกรดเฉลี่ยที่รับค่ะ รบกวนส่งรายละเอีนดที่ [email=icy_linda@hotmail.com]icy_linda@hotmail.com[/email]ขอบคุณค่ะ
Reply Report JC IP49.237.44.76
pum.12
pum.12
20 October 2011 10:42

...

วิทยาลัยดุสิตธานี ไม่มีสาขาค่ะ
Reply Report JC IP58.9.27.84
sumalee
19 October 2011 17:47

...

มีสถานที่แบบนี้ที่พัทยาไม๊
Reply Report JC IP110.168.53.226
แก้มบุ๋ม
05 August 2011 14:33

...

อยากเรียนวิชาการโรงแรมและรีสอร์ท หนูจะไปเรียนที่นั่นค่ะ เพราะนี่คือความฝันที่อยากทำมานานแล้วค่ะ หนูว่าจะลองไปดูวิทยาลัยดุสิตด้วยตาหนูเองอยู่ค่ะ ช่วงหลังวันแม่นี่ล่ะค่ะ หนูขอคำแนะนเพิ่มเติมำจากท่านอาจารย์จะได้ไหมคะ
Reply Report JC IP113.53.180.138
คุณไอศูรย์
23 July 2011 14:28

...

พอดีกำลังหาเชฟอาหารไทยและอาหารฝรั่งครับ เพื่อไปทำงานรีสอร์ทที่จังหวัดกระบี่ครับ เปิดหลายเว็บแล้วมึนๆครับ รบกวนเจ้าหน้าที่ของดุสิตธานีแนะนำให้หน่อยสิครับ
Reply Report JC IP110.168.153.191
คุณไอศูรย์
23 July 2011 14:31

...

ส่งมาที่email:aaaisoon1973@gmail.com หรือ 080-779-8383 นะครับ ขอบคุณมากครับ
Reply Report JC IP110.168.153.191
nattapon
22 July 2011 15:48

...

หวัดดีคร๊หนูอยากเรียนคณะนี้จังเลยคร๊
assets/smilies/cheesy.gif
Reply Report JC IP125.26.39.103
Vatchara Sangsiri
18 July 2011 00:08

...

หวัดดีพี่ๆ ทุกคนน้ะครับ คือผมอยากจะถามว่าที่มหาวิทยาลัยมีที่พักหรือไม่อ้ะคับ พอดีพ่อแม่เป็นห่วงเรื่องนี่มากไม่รุ้จะไปอยุ่กับใครดีอะครับ พอดีเป็นคนต่างจังหวัดครับ ยังไงก็ช่วยแนะนำผมมั่งน้ะคับ ส่งมาทางเมลก็ได้น้ะครับ [email=rakatao@hotmail.com]rakatao@hotmail.com[/email] หรือ 080-5127931
Reply Report JC IP118.172.179.117
pum.12
pum.12
22 February 2011 17:01

...

เรียนคุณ JJ
ค่าธรรมเนียมแบ่งเป็นสองหลักสูตร คือหลักสูตรภาษาไทย กับหลักสูตร อินเตอร์ สามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที่
http://www.dtc.ac.th/v2009/Thai/programs/tuition-frees.htmlค่ะ
Reply Report JC IP127.0.0.1
jj
21 February 2011 20:38

...

อยากรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยรวม 1 ภาค ของสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ประมานเท่าไหร่คะ ??
Reply Report JC IP127.0.0.1
pum.12
pum.12
05 October 2010 17:01

...

เข้าไปดูข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ที่ http://www.dtc.ac.th/v2009/Tha...frees.html ค่ะ
Reply Report JC IP58.9.84.214
bebee
05 October 2010 02:07

...

อยากรู้ว่าค่าเทอมคณะการครัวเท่ารัยคะ อยากเรียน มากมัก
Reply Report JC IP180.183.131.49
กิฟ
10 September 2010 03:59

...

smilies/smiley.gifsmilies/wink.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/grin.gif:-อยากเข้าดุสิตมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกอยากเป็นเซฟทำอาหารอิตตาลี่และฟาหรั่งเสดจังเลยsmilies/cool.gifsmilies/tongue.gifsmilies/kiss.gifsmilies/tongue.gifsmilies/cool.gifsmilies/smiley.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/wink.gifsmilies/smiley.gif
Reply Report JC IP125.24.232.248
เด็กที่ศึกษาอยู่
01 August 2010 20:27

...

วิทยาลัยดุสิตธานีเราว่าก็โอเคนะ

***แต่เสียอย่าง เจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนพูดจาแย่

ตอนมาสมัครครั้งแรก ดี๊ดี พอเป็นนศ.ไม่ค่อยสนใจเลย

การสอบเหมือนกัน ที่อื่นเขามีในเวปที่นี้ไปดูทีแทบเหยียบกันตาย

แปะไว้ที่บอร์ด แต่การเรียนการสอนเราว่าดีนะ

แต่น่าจะพัฒนาเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นน่าจะดี
Reply Report JC IP115.87.14.82
busy
You are here Magazine EDU Upgrade University เรียนการโรงแรม ครัวและภัตตาคาร ในระดับสากลที่วิทยาลัยดุสิตธานี

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer