MEEDEE.NET

Headlines:

Job Upgrade

กองทัพเรือ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา

กองทัพเรือ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา ดังนี้
คุณวุฒิที่รับสมัคร
1. ระดับปริญญาตรี เพศชาย/หญิง เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ 
คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือ สถานศึกษาในต่างประเทศ ที่กระทรวงกลาโหม ยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 สาขา ในสาขาดังนี้ 
1.1 วิชาบัญชี/การบัญชี (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 3 อัตรา 
1.2 วิชาบัญชี/การบัญชี (รับเฉพาะเพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา 
1.3 นิติศาสตร์ และ เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 1 อัตรา 
1.4 วิศวกรรมไฟฟ้า (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา 
1.5 วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา1.6 วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 2 อัตรา 
1.7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา 
1.8 คหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
1.9 บรรณารักษ์ศาสตร์ / บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. รับสมัครและคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการตำรวจ ตำแหน่ง ครู (ปท.1) จำนวน 80 อัตรา ประจำปี 2558

944564 521916714552581 1069414071 nฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.รับสมัครและคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการตำรวจ ตำแหน่ง ครู (ปท.1) จำนวน 80 อัตรา ประจำปี 2558

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  ตำแน่งครู (ปท.1) ในสังกัดต่างๆ ของ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน จำนวน 80 อัตรา ดังต่อไปนี้

กรมการจัดหางาน เปิดรับแรงงานที่ต้องการไปทำงานในไต้หวัน

กรมการจัดหางาน เปิดรับแรงงานที่ต้องการไปทำงานในไต้หวัน

อธิบดีกรมการจัดหางาน นายสุเมธ มโหสถ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับแรงงานที่ต้องการไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างชื่อบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ท่อ และหม้อไอน้ำทนแรงดันสูงขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งช่างเชื่อม จำนวน 93 คนและตำแหน่งช่างประกอบ จำนวน 119 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 212 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,500 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 22,600 บาท คุณสมบัติเบื้องต้น เป็นเพศชาย อายุ 20 - 45 ปี สามารถเขียน/อ่านแบบงานประกอบ รวมถึงตัดและประกอบโครงโลหะได้ ระยะเวลาการจ้าง 1-3 ปี สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เปิดสอบครูธุรการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เปิดสอบครูธุรการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงกา215607รคืนครูให้นักเรียน)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสอบ 181 อัตรา

2015-05-07 22-43-49การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน 113 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จังหวัด ดังนี้

1) จังหวัดชลบุรี
2) จังหวัดฉะเชิงเทรา
3) จังหวัดระยอง
4) จังหวัดจันทบุรี
5) จังหวัดตราด

ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท SCG Cement รับวุฒิ ปวส,ป.ตรี 73 อัตรา อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id27784.html

picture-3-27784

บริษัท SCG Cement Building Materials - Domestic Market
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน และเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร
โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1. เพศชายหรือเพศหญิง (สัญชาติไทย)
2. วุฒิ ปวส. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
3. วุฒิ ป.ตรี เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป / ป.โท เกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป (หากใช้วุฒิ ป.โท จะต้องผ่านทั้งวุฒิ ป.ตรี และ ป.โท)
4. อายุไม่เกิน 35 ปี
5. มีผลคะแนน TOEIC 550 คะแนน ขึ้นไป (สำหรับวุฒิ. ป.ตรี,ป.โท)

กรมการทหารสื่อสาร เตรียม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 -24 เม.ย. 2558 นายสิบชั้นต้น เหล่า ส. รุ่นที่ 2

signal-signกรมการทหารสื่อสาร เตรียมเปิดรับสมัครสอบ นายสิบชั้นต้นจากทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เหล่า ส. รุ่นที่ 2

คุณสมบัติเบื้องต้น (ต้องตรวจสอบกับประกาศรับสมัครสอบอีกครั้ง ในขณะนี้ยังไม่มีประกาศรับสมัครสอบ)

เพศชาย อายุ 18-25 ปี คุณวุฒิ ทาง ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สมัครงาน กรมการทหารสื่อสาร เตรียม งานราชการ กรมการทหารสื่อสาร เตรียม รับสมัคร สอบ กรมการทหารสื่อสาร เตรียม 2557 สอบ กรมการทหารสื่อสาร เตรียม 57 กรมการทหารสื่อสาร เตรียม เปิดสอบ


 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บัดนี้ – มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558

ที่ มท 0809.2/ว 34 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558

ด้วย คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 มีมติให้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บนพื้นฐานของระบบคุณธรรมและเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริต

โรงงานยาสูบ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 -27 เม.ย. 2558 พนักงานฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3,4,5 และสำนักการพิมพ์

 ตำแหน่ง: พนักงานฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3,4,5 และสำนักการพิมพ์
imageR aระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 32.16-279.17/ชม.
อัตราว่าง: 80
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 27 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 เม.ย. -01 พ.ค. 2558 นักวิชาการพัสดุ(รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี)

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 -30 เม.ย. 2558 นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักกายภาพบำบัด,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก(รพ.ราชบุรี) 

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ(รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

You are here Magazine Job Upgrade

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer