MEEDEE.NET

งานราชการ

เทศบาลตำบลป่าตาล รับสมัครพนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลป่าตาลด้วย เทศบาลตำบลป่าตาล จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ และ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครนักวิชาการพัฒนาชุมชน 150 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) จำนวน 150 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตําบลเพ็ญ เปิดรับสมัคร พนักงานส่วนตําบล

องค์การบริหารส่วนตําบลเพ็ญ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรขุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1

ช่างไฟฟ้า

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

กรมประชาสัมพันธ์

ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครอาจารย์ ประจำคณะสัตว์ศาสตร์ ฯ

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ด้วย คณะสัตว์ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดเพชรบุรี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ โดนมีรายะเอียด ดังนี้

อาจารย์ 

อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ เปิดรับสมัครพนักงาน

 อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด กลุ่มธุรกิจน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ผู้ผลิตน้ำตาลทรายในตราสินค้าชื่อ ลิน กำลังขยายธุรกิจและต้องการรับสมัครบุคลากรเป็นจำนวนมาก ดังนี้

วิศวกร

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

 กรมศิลปากร

ด้วย กรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รับสมัครนักฟิสิกส์

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ด้วยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรมาปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

นักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครอาสาสมัครทำงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับอาสาสมัครปฏิบัติงานใน  งานถนนสายวิทยาศาสตร์จัด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 8-11 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี โดยต้องการรับสมัครอาสาสมัคร เพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ รวมทั้งปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และงานสนับสนุนต่าง ๆ ผู้สนใจขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานกับ อพวช. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

You are here Magazine Job Upgrade งานราชการ

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer