MEEDEE.NET

Headlines:

อบต.นาภู เปิดรับระดับ1-3 รวม 10 อัตรา

อบต.นาภู

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนาภู อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม จะดําเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตังบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ 2556

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 24 คํา และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คํา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

ช่างโยธา 1 อัตรา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2

นายช่างโยธา 1 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาป้ตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสํารวจช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ หรือ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธาหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ หรือ
 • ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึงมีซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ หรือ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางการแพทย์แผนไทย หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครืองกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ หรือ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้  ทางบัญชี เลขานุการเทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3

นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

 • มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ทาง สังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอระเบียบการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตําบลนาภู อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ และมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตําแหนjง เทjานั้น หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาภู หมายเลขโทรศัพท์ 043 992 645 และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลนาภู www.tambolnaphu.blogspot.com

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
busy
You are here Magazine Job Upgrade งานราชการ อบต.นาภู เปิดรับระดับ1-3 รวม 10 อัตรา

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer