MEEDEE.NET

Headlines:

เปิดแผนรับสายงานสัสดี'53 วุฒิ ม.ปลาย รวม 200 อ. ขายระเบียบการฯ 12 ต.ค.นี้

สายงานสัสดี

ปี 53 จํานวน 100 ตําแหน่ง และ ปี 54 จํานวน 100 ตําแหน่ง ซึ่งในแต่ละปีก็จะแยกบรรจุตามกองทัพภาค ทั้ง 4 กองทัพภาคและตามจํานวนของแต่ละกองทัพภาคที่เปิดสอบ ดังนั้นผู้สมัครสอบ จะต้องเลือกสมัครสอบตามกองทัพภาคที่ตนประสงค์จะบรรจุ (แข่งขันแยกตามกองทัพ)

เปิดแผนการดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2553 จำนวน 200 อัตรา แจงรายละเอียดการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

 1. ต้องเป็นชายสัญชาติไทย อายุ 18 - 30 ปี
 2. เป็นผู้ที่เกิดระหว่าง ปี พ.ศ.2522 - 2534
 3. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และได้ขึ้นทะเบียนนําปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
 • เข้ารับราชการทหารกองประจําการจนครบกําหนดและปลดเป?นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 แล้ว (จะไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการนําปลด หรือขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด)
 • สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)

รายงานข่าวแจ้งว่า การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2553 ในส่วนของการบรรจุและตําแหน่งที่เปิดสอบบรรจุ จะดําเนินการบรรจุผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกตําแหน่งการบรรจุได้ทันที โดยไม่ต้องเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม โดยในปีงบประมาณ 2553 (เมษายน 2553) จํานวน 100 อัตรา และปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553) จํานวน 100 อัตรา ซึ่งการบรรจุนี้ผู้สอบคัดเลือกได้สามารถเลือกบรรจุได้ทั้ง 2 ปีงบประมาณ โดยเลือกตามลําดับคะแนนและตามตําแหน่งที่เปิดสอบในแต่ละปีงบประมาณ (ปี 53 จํานวน 100 ตําแหน่ง และ ปี 54 จํานวน 100 ตําแหน่ง ) ซึ่งในแต่ละปีก็จะแยกบรรจุตามกองทัพภาค ทั้ง 4 กองทัพภาคและตามจํานวนของแต่ละกองทัพภาคที่เปิดสอบ ดังนั้นผู้สมัครสอบ จะต้องเลือกสมัครสอบตามกองทัพภาคที่ตนประสงค์จะบรรจุ (แข่งขันแยกตามกองทัพ)

วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก จะทําการทดสอบ 2 รอบ คือ รอบแรก ภาควิชาการ และรอบสอง สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์ โดยในรอบที่สองใช้เกณฑ์ผ่าน (ผ่านหรือตก) สําหรับรอบแรกจะเป็นการสอบวิชาการ 4 วิชา คือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ความรู้ทั่วไป และ วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้ความรู้ระดับ ม.ปลาย (ม.6)

หลักฐานการสมัครประกอบด้วย

 1. หลักฐานการศึกษา (ไม่ต่ำกว่า ม.ปลาย หรือเทียบเท่า และเป็นฉบับภาษาไทย)
 2. หนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) หรือ สําเนาทะเบียนกองประจําการ (แบบ สด.3) ที่มีรายการบันทึกปลดแล?วและรับรองสําเนาความถูกต้องโดยสัสดีจังหวัดแล้วเท่านั้น (นอกจาก 2 รายการนี้ จะไม่รับสมัคร)
 3. สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าตัว, บิดา และ มารดา (กรณีบิดา มารดา ถึงแก่กรรม ต้องมีหนังสือรับรองหรือแสดง แสดงสัญชาติว่าเป็นสัญชาติไทยหรือรับรองว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักร จากทางอําเภอหรือสํานักงานเขต)
 4. หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล (ถ้ามี)
 5. หลักฐานการขอคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี) (หลักฐานทุกรายการต้องนําตัวจริงมาแสดง และนําสําเนามามอบ 1 ฉบับ)

จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครฯ ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 12-31 ตุลาคม 2552 ธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิตในนาม พ.อ.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุเงทพฯ 10300 ราคาชุดละ 130 บาท

จำหน่ายระเบียบการ/ใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 2-29 พฤศจิกายน 2552 รับสมัคร/จำหน่ายระเบียบการ ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2552 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ราคาชุดละ 100 บาท

การดําเนินการสอบคัดเลือก ฯ
 • วันที่ 20 ธ.ค.2552  เวลา 08.00 น. สอบภาควิชาการ ( 4 วิชา คือ ภาษาไทย, ความรู้ทั่วไป, ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์) ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 วิทยาเขตบางนา
 • วันที่ 29 ธ.ค.2552 เวลา  08.30 น. ประกาศผลสอบภาควิชาการ (300 นาย) ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
 • วันที่ 4 ม.ค.2553 เวลา 07.30 น. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย , ส่งเอกสาร และคะแนนเพิ่ม ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี
 • วันที่ 5-6 ม.ค.2553 เวลา 07.00 น. ตรวจโรค ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ
 • วันที่ 7 ม.ค.2553 เวลา 08.00 น. สอบความรู้ในตําแหน่งเสมียน ณ กรมการทหารสื่อสาร
 • วันที่ 8 ม.ค.2553 เวลา 08.30 น. สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
 • วันที่ 26 ม.ค.2553 เวลา 08.30 น. ประกาศผลสอบ รอบที่ 2 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
 • วันที่ 2 ก.พ25.53 เวลา08.30 น. ตัวจริงและอะไหล่ ไปดําเนินการเลือกตําแหน่งที่อยู่ ตามตําแหน่งที่เปิดบรรจุจริง ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ปี 53, 100 อัตรา /ปี 54, 100 อัตรา)

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าบรรจุตามตําแหน่ง ฯ ตัวจริง รายงานตัว เพื่อทําสัญญา พิมพ์ลายนิ้วมือ/ตรวจประวัติอาชญากรรม ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก www.atc-rta.com หรือแผนกกําลังพล กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน www.sadsadee.com

นิตยสารงานอัพเกรด ฉบับ 315

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
140 Response(s)
27 April 2012 21:37

...

ขอรับข้อมูลด้วยนะค่ะ อยากเป็นทหารหญิงค่ะ
j-and-ja@hotmail.com
Reply Report JC IP115.67.128.39
EISP
26 February 2012 21:02
Reply Report JC IP110.49.251.216
EISP
26 February 2012 21:00

...

อยากเป็นทหารหญิงค่ะ ตอนนี้จะขึ้นม.6แล้วอยากเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วอยากจะทราบข้อมูลและระเบียบการต่างๆรบกวนช่วยส่งมาที่
Reply Report JC IP110.49.251.216
ธราธร
06 September 2011 09:05

...

พี่ครับ ลบกวนตอบหน่อยนะครับ ผมปลดทหารกองประจําการแล้วเหล่าสารวัตรทหาร ทหารเรือพัน2
ปลดในปี2554 แล้วอยากจะสอบเข้ารับราชกาลสัสดีแต่วุฒิไม่ถึง ม.6 อยากจะทราบว่า จากทหารปลดประจําการแล้ว จะรับราชการสายไหนได้อีกบ้าง ลบกวนตอบหน่อยนะครับ 089-0024012 อยากรับราชกาลเพราะในที่ผมยังเป็นทหารอยู่มันไม่มีโอกาสที่จะเรียนเลย
Reply Report JC IP125.27.89.119
somruedee
10 July 2011 15:19

...

แล้วปี55 จะมีรับสมัครไหมคะassets/smilies/smiley.gifassets/smilies/wink.gifassets/smilies/cheesy.gif
Reply Report JC IP49.49.119.205
17 December 2010 21:37

...

จบ ปวส สอบตำรวจได้ใหมครับไฝ่มานานแต่มาสายนี้แล้ว
Reply Report JC IP115.87.208.113
06 December 2010 12:42

...

ไม่ทราบว่า จะเปิดรับสมัครทหารหญิงบ้างไหมค่ะ
ตอนนี้เรียน นศท.ปี 5 แล้วค่ะ
0807052921
assets/smilies/smiley.gif
Reply Report JC IP1.46.43.192
สุทัศน์
20 November 2010 19:16

...

รบกวนปรึกษาครับ ผมเคยมีคดีความทางอาญา เมื่อ ปี 2545 ศาลตัดสินให้รอลงอาญา 2 ปี ปัจจุบันนี้ คดีถึงที่สุดไปแล้ว ไม่ทราบว่าจะสมัคร เป็น สัสดี ใด้หรื่อเปล่าครับ รบกวนตอบด้วยนะครับ 084-171-3790


สุทัศน์
Reply Report JC IP223.24.43.236
ดวงรัตน์
19 November 2010 21:44

...

อยากไปสอบทหารเรือหญิงจังเลยค๊ะ
เขาจะสอบกันช่วงไหนค๊ะ

downstar_2008@hotmail.com
Reply Report JC IP223.207.12.248
Niklas_Bendtner
18 November 2010 05:37

...

กำลังหาข่าวเรื่อง นนส.ทบ อยู่เลยครับ ขอบพระคุณมากๆๆๆๆเลยนะครับท่าน
Reply Report JC IP113.53.47.219
oo
17 November 2010 20:09

...

ขอบคุณสำหรับข่าวสาร
ขอรับข้อมูลการสมัคทหารหญิงด้วยคะ
จบ ป.ตรี และ นศท.ปี 5 ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

flight_99_na@hotmail.com
Reply Report JC IP110.49.193.113
panpailin
15 November 2010 08:31

...

ขอบคุณสำหรับข่าวสารและคำแนะนำคะ
ขอรับข้อมูลการสมัคทหารหญิงด้วยคนนะค่ะ
จบ ป.ตรี และ นศท.ปี 5 ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
smilies/smiley.gif

pailin_fa@hotmail.com
Reply Report JC IP113.53.120.71
นาย ศราวุธ ประทาน
07 November 2010 17:36

...

หาอยู่เลยครับ
Reply Report JC IP125.26.245.203
มีน
05 November 2010 20:41

...

ถ้าจบ ปวช. และกำลังศึกษาอยู่ที่รามคณะนิติศาสตร์ สามารถใช้วุฒิปวช.สมัครเป็นทหารหญิงได้มั้ยค่ะ แล้วได้ข่าวมาว่าจะเปิดรับสมัครสอบที่มทบ.11ถึงวันที่16จิงป่ะค่ะ มีรับสมัครที่ไหนเมื่อไหร่ รบกวนส่งข้อมูลให้มั้งนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
Reply Report JC IP124.157.183.170
เมฆินทร์
04 November 2010 15:12

...

รร.นายสิบทหารบกเปิดรับนักเรียนนายสิบทหารบก /นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ

รายละเอียด
http://www.club-edu.com/backoffice/exam_fck/file/PDF/e 10.pdf
Reply Report JC IP125.24.8.172
เมฆินทร์
04 November 2010 06:09

...

สด.๓ คือ เอกสารที่จะได้หลังจากปลดประจำการ
ทหารกองประจำการ มาแล้ว หรือเกณฑ์ทหาร ได้ใบแดง
แล้วเป็นทหาร ปลดแล้ว ก็จะได้ สด.๓
ถ้าจบรด.ปี๓ ปี๕ ก็จะได้เป็น สด. ๘
ส่วน สด.๔๓ คือ คนที่ได้ผ่านการคัดเลือกทหาร
แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือได้ใบดำ .............
Reply Report JC IP125.24.8.172
Terry_shor
03 November 2010 18:18

...

แบบ สด. 3 คือ อะไร คับ ใคร รู้ ช่วยบอกทีนะคับ

รู้ จัก แต่ สด.43 คับ
Reply Report JC IP210.1.8.254
Terry_shor
03 November 2010 17:49

...

เขา รับ ตรง ไม่ใช่ หรอ ครับ

ต้อง จบ บัญชี มาด้วย
Reply Report JC IP210.1.8.254
เมฆินทร์
02 November 2010 06:41

...

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ปี 2554
1.พนักงานการเงินและบัญชี (หญิง) 3 อัตรา
2.พนักงานบริการ (หญิง) 1 อัตรา
กำหนดการรับสมัีคร 18 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2553

http://www.findept.com/announce/aa 531019-1.pdf
Reply Report JC IP125.24.90.154
zinee
31 October 2010 00:07

...

อยากเปนทารหญิงมากค่ะ จะรับข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไหนบ้างคะ
ตอนนี้อยู่ม.5 สายวิทย์ คณิต จบม.6 แล้วต้องเลือกเรียนคณะไรคะ
มีข่าวอะไรช่วยเมลมาบอกด้วยค่ะ ขอบคูณค่ะ
zinee_xyz@hotmail.com
Reply Report JC IP124.121.181.40
busy
You are here Magazine Job Upgrade งานราชการ เปิดแผนรับสายงานสัสดี'53 วุฒิ ม.ปลาย รวม 200 อ. ขายระเบียบการฯ 12 ต.ค.นี้

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer