MEEDEE.NET

Headlines:

รฟท.คัดร่มงาน 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรี-โท หลายสาขา

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน 6 ตำแหน่ง รวม 30 คน คุณวุฒิปริญญาตรี-โท หลายสาขา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2552

นายเทอดชัย เพ่งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าการรถไฟฯ แจ้งว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน รวมทั้งสิ้น 30 คน ประกอบด้วย

 1. พนักงานการบัญชี 6 อัตรา (สังกัดฝ่ายการเงินและการบัญชี 2 อัตรา สังกัดฝ่ายการช่างกล 2 อัตรา) เงินเดือน 9,130 บาท จำนวน 4 คน วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน หรือสาขาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาการจัดการทั่วไป (การบัญชี)
 2. วิศวกร 6 เงินเดือน 9,130 บาท จำนวน 12 คน (สังกัดฝ่ายการช่างกล จำนวน 4 อัตรา คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดฝ่ายกช่างกล จำนวน 4 อัตรา วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง จำนวน 3 อัตรา คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมอุตสาหการ
 3. ตำแหน่งวิศวกร 7 อัตราเงินเดือน 11,430 บาท จำนวน 1 คน (สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง คุณวุฒิวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิศซกรรมโยธา 4.สถาปนิก 6 อัตราเงินดือน 10,230 บาท จำนวน 3 คน (สังกัดฝ่ายการโยธา คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)
 4. นายแพทย์ 7 อัตราเงินเดือน 11,430 บาท จำนวน4 คน สังกัดสำนักงานแพทย์ คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต
 5. ทันตแพทย์ 7 อัตราเงินเดือน 11,430 บาท จำนวน 1 คน สังกัดสำนักงานแพทย์ คุณวุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 6. นิติกร 6 อัตราเงินเดือน 9130 บาท จำนวน 5 คน สังกัดสำนักงานอาณาบาล คุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัคร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
 5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือถูกพักงานในรัฐวิสาหกิจใด ๆ
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรืออาญาที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่กำหนดโทษขึ้นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ฯลฯ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิหสาหกิจ จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและสำเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและด้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกรหรือสามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร จำนวน 1 ฉบับ เฉพาะผู้สมัครสอบในหน่วยที่ 3, 4, 5, 6 และ 7
 5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก จำนวน 1 ฉบับ เฉพาะผู้สมัครสอบในหน่วยที่ 8
 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา จำนวน 1 ฉบับ เฉพาะผู้สมัครสอบในหน่วยที่ 9
 7. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปสาขาทันตกรรม ชั้น 1 จำนวน 1 ฉบับ เฉพาะผู้สมัครสอบในหน่วยที่ 10
 8. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จำนวน 1 ฉบับ เฉพาะผู้สมัครสอบในหน่วยที่ 11
 9. สำเนาใบสำคัญทหาร แบบ ส.ด.9 หรือแบบ ส.ด.43 จำนวน 1 ฉบับ เฉพาะผู้สมัคาสอบเพศชาย
 10. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิงที่สมรสแล้ว) อย่างละ 1 ฉบับ

วิธีการคัดเลือก

 1. การสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน มีดังนี้ วิชาความรู้ทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง 30 นาที 60 คะแนน วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 3 ชั่วโมง 140 คะแนน
 2. การสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน การรถไฟแห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลาและสถานที่สอบให้ทราบในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ กองการบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ งานวางแผนและสรรหา กองการบุคคล หมายเลข 0 2220 4481 หรือ 0 2621 4701 ต่อ 5254 หรือ www.railway.co.th

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ติดต่อซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 50 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สโมสรรถไฟ ชั้น 3 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.และ 13.00-16.0 น. ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม-16 ตุลาคม 2552 ของวันที่เปิดดำเนินการ ได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ 0 2621 8701 ต่อ 5254 และ 0 2220 4481

นิตยสารงานอัพเกรด ฉบับ 318

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
busy
You are here Magazine Job Upgrade งานราชการ รฟท.คัดร่มงาน 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรี-โท หลายสาขา

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer