MEEDEE.NET

Headlines:

ก.อบต.นครปฐม ประกาศรับ 294 อ.เริ่ม 4-26 ก.พ.53

นครปฐม

ด่วน! ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบแล้ว อ่านรายละเอียดได้เลยครับ

http://www.nptlocal.go.th/index.php?options=news&mode=detail&id=876

เผยกำหนดวันรับสมัครสอบภาค ข.ท้องถิ่น “นครปฐม” ประกาศรับสมัคร 15 มกราคม 2553 รับสมัคร 4-26 กุมภาพันธ์ แจงเปิดสอบแข่งขัน ระดับ 1-3 รวมทั้งสิ้น 294 อัตรา

ตามที่กองบรรณาธิการได้รายงานข่าวอ้างอิงจากรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 10/2552 วันที่ 21 ตุลาคม 2552 ระบุความคืบหน้าจังหวัดนครปฐม จะเปิดสอบบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล (ภาค ข.) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการว่าจะมีการเปิดสอบบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐมภายในปีงบประมาณ 2553 ทั้งนี้ ให้สำรวจและสรุปยอดอัตรากำลังพนักงานนส่วนตำบลระดับ 1-2 ที่ว่าง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2552 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด จากรายงานผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ระบุถึงกรอบอัตราว่าง เพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 ยอดรวมทั้งสิ้น 294 อัตรา โดยมีรายละเอียดสายงานที่เริ่มต้นจาก

สายงานเริ่มต้นระดับ 1 ประกอบด้วย

 1. ช่างโยธา จำนวน 15 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 11 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 10 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 10 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 อัตรา
 6. ช่างไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 11 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล จำนวน 7 อัตรา
 9. ช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่การประปา จำนวน 9 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 10 อัตรา
 12. ช่างเขียนแบบ จำนวน 4 อัตรา และ
 13. เจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 1 อัตรา

รวมระดับ 1 ทั้งสิ้น 101 อัตรา

สายงานเริ่มต้นระดับ 2 ประกอบด้วย

 1. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 16 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 14 อัตรา
 3. นายช่างโยธา จำนวน 13 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 9 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล จำนวน 6 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 4 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 อัตรา
 10. เจ้าพนักงานประปา จำนวน 1 อัตรา
 11. นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
 13. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา
 14. นายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา

รวมระดับ 2 ทั้งสิ้น 84 อัตรา

สายงานเริ่มต้นระดับ 3 ประกอบด้วย

 1. นิติกร จำนวน 24 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 21 อัตรา
 3. นักวิชาการศึกษา 11 อัตรา
 4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 10 อัตรา
 5. บุคลากร จำนวน 7 อัตรา
 6. วิศวกรโยธา จำนวน 11 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา
 8. นักพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อตรา
 9. นักวิชาการคลัง จำนวน 3 อัตรา
 10. นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 3 อัตรา
 11. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 3 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 13. สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
 14. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา
 15. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
 16. หัวหน้าสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา
 17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 18. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

รวมระดับ 3 ทั้งสิ้น 109 อัตรา

สำหรับกำหนดการสอบแข่งขัน กำหนดไว้ ดังนี้ ประกาศรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2553 วันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4-26 กุมภาพันธ์ 2553 สถานที่รับสมัคร โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนคปฐม วันสอบแข่งขัน (ภาค ข.) วันที่ 28 มีนาคม 2553 วันสอบภาค ค.(สัมภาษณ์) วันที่ 24-25 เมษายน 2553 ประกาศผลสอบแข่งขันฯ ประมาณปลายเดือนเมษายน 2553 ขอใช้บัญชี ประมาณเดือนพฤษภาคม 2553

อนึ่ง กำหนดการดังกล่าว เป็นกำหนดการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม ได้กำหนไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ ส่วนกำหนดการที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัด เพื่อระงับการบรรจุและแต่งตั้ง สำหรับตำแหน่งและ อบต.ที่แจ้งขอให้ ก.อบต.จังหวัด ดำเนินการสอบแข่งขันฯให้ไว้ก่อน เพื่อรอการสอบแข่งขันดังกล่าวต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034-340027 http://www.nptlocal.go.th/index.php?options=home

นิตยสาร เมนูงาน อัพเกรด ฉบับ 307

ปรับปรุง 22 เมษายน 2553

ด่วน! ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบแล้ว อ่านรายละเอียดได้เลยครับ

http://www.nptlocal.go.th/index.php?options=news&mode=detail&id=876

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
49 Response(s)
wan
17 July 2010 05:28

...

ขอนำเสนอปุ๋ยคุณภาพ ยี่ห้อ "โสมแดง" ให้ผลผลิตแ่ก่พี่น้องเกษตรกร อย่างคุ้มค่า แต่ราคาถูก
สนใจ กรุณาติดต่อ อรวรรณ โทร.086-421-4078
Reply Report JC IP58.9.131.65
02 July 2010 20:50

...

http://www.ratchakan.com/forum/index.php?board=5.0 คุยกันที่นี่ เกี่ยวกับการสอบ และความเคลื่อนไหวบัญชี ทุกตำแหน่ง ของจังหวัด นครปฐมครับ
Reply Report JC IP123.242.158.137
mix
20 May 2010 00:06

...

ประกาศผลสอบแล้ว ภาคข ท้องถิ่นนครปฐม

ระดับ 1 จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดที่นี่ http://www.ziddu.com/download/9923734/.1.pdf.html

ระดับ 2 จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดที่นี่ http://www.ziddu.com/download/9923811/.2.pdf.html

ระดับ 3 จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดที่นี่ http://www.ziddu.com/download/9923842/.3.pdf.html

ประกาศผล ภาคผนวก ค http://www.ziddu.com/download/...f.pdf.html

Reply Report JC IP203.172.180.100
mix
20 May 2010 00:06

...

ประกาศผลสอบแล้ว ภาคข ท้องถิ่นนครปฐม

ระดับ 1 จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดที่นี่ http://www.ziddu.com/download/9923734/.1.pdf.html

ระดับ 2 จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดที่นี่ http://www.ziddu.com/download/9923811/.2.pdf.html

ระดับ 3 จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลดที่นี่ http://www.ziddu.com/download/9923842/.3.pdf.html

ประกาศผล ภาคผนวก ค http://www.ziddu.com/download/...f.pdf.html

Reply Report JC IP203.172.180.100
อ้อ
17 May 2010 20:35

...

ประกาศผลสอบภาคข เมื่อไรช่วยบอกด้วยนะคะ
Reply Report JC IP202.29.93.166
อ้อ
17 May 2010 20:34

...

ทำข้อสอบกันได้ไหมคะ ขอให้โชคดีค่ะ
Reply Report JC IP202.29.93.166
nan
27 April 2010 22:53

...

เราสอบที่เทศบาล1ใครพอจะทราบห้องพักแถวนั้นหรือเปล่าช่วยแจ้งที่นะ
เราเป็นเด็กต่างจังหวัดอ่ะถ้าใครทราบแจ้งเราด้วยนะ ขอบคุณค่ะ
Reply Report JC IP119.42.83.68
pum.12
pum.12
23 April 2010 00:38

...

หมายกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ

http://www.nptlocal.go.th/index.php?options=news&mode=detail&id=876

หรือสอบถามได้ที่ 034-340047 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
Reply Report JC IP58.9.82.166
--kai--
22 April 2010 22:58

...

กำหนดสอบออกมาแล้วค๊ะ วันที่ 9 พฤษภาคม 2553 ทุกระดับค่ะแต่ ช่วงเช้า
จาเป็นของ ระดับ 1-2 ส่วนระดับ 3 ช่วงบ่ายค่ะ เปิดดูรายละเอียดได้แล้วค่ะ
Reply Report JC IP117.47.124.224
rin
22 April 2010 19:34

...

smilies/cry.gifสอบภาค ข. วันไหนค่ะ วันเ เวลา สถานที่สอบด้วย ใครรู้ช่วยบอกทีค่ะ
Reply Report JC IP124.120.147.226
nan
20 April 2010 20:56

...

เพื่อนๆไปไหนกันหมดน้อ***รู้ข่าวกันบ้างยังค่ะวันสอบอ่ะใครทราบช่วยตอบทีจ้า
Reply Report JC IP119.42.82.19
nan
10 April 2010 05:09

...

ถ้าประกาศสถานที่สอบวันไหนรบกวนเพื่อนๆแจ้งด่วนนะค่ะเราอยู่ต่างจังหวัดด้วยอ่ะ
Reply Report JC IP119.42.83.167
jip
07 April 2010 23:42

...

มันยากขนาดนั้นเลยเหรอ กับการเตรียมห้องสอบ น่ะ
Reply Report JC IP112.142.132.44
nimbly jung
04 April 2010 12:11

...

กลัวจะสอบตรงกับวันที่สอบบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยจังเลย
ใครมีใบประกอบวิชาชีพครู ก็สามารถสมัครได้นะคะ
Reply Report JC IP183.89.119.56
jip
31 March 2010 00:25

...

โทรไปถามแล้วเค้าบอกว่า รอดูหลังสงกรานต์
Reply Report JC IP114.128.108.72
jib
27 March 2010 07:56

...

วันที่ 28 มีนาคม 2553 สอบจริงหรือเปล่าคะ เหลือแค่วันเดียวแล้วนะ ที่ให้เตรียมตัวกัน
หรือว่า วันที่ 28 มีนาคม 2553 ไม่ใช่วันสอบภาค ข. จังหวัดนครปฐม อยากรู้ว่าใช่หรือว่าไม่ใช่ กันแน่คะ

ขอบคุณคะ
Reply Report JC IP125.27.185.18
katai
26 March 2010 04:18

...

ถ้าใครรู้วันสอบที่แน่นอนกรุณาส่งมาให้ทางเมล์ด้วยนะคะ
Reply Report JC IP118.173.227.142
อยากรู้
25 March 2010 06:16

...

จะมีการสอบวันที่ 28 มีนาคม 2553 จริงเหรอคะ ใครรู้ช่วยตอบที
Reply Report JC IP125.26.185.109
หญิง
25 March 2010 06:15

...

จริง ๆ แหละ เราเปิดดูวันเวลาและสภานที่สอบ ทุกวันเลย ไม่เห็นมีประกาศซักที ใครรู้ก่อนรบกวนช่วยแจ้งให้เพื่อน ๆ ทราบ ด้วยนะคะ
Reply Report JC IP125.26.185.109
AE
25 March 2010 02:52

...

ใช่คะเมื่อไรจะประกาศสถานที่สอบสักที่ ทำให้คนรอสอบใจคอไม่ดีแล้วรู้ป่าวเนี่ย ?>smilies/sad.gif เพื่อน ๆคนไหนพอจะทราบข่าวที่แน่นอนช่วยแจ้งข่าวให้ทราบด้วยนะคะ ขอบคุณ....
Reply Report JC IP125.26.52.110
busy
You are here Magazine Job Upgrade งานราชการ ก.อบต.นครปฐม ประกาศรับ 294 อ.เริ่ม 4-26 ก.พ.53

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer