MEEDEE.NET

Headlines:

กสท.โทรคมนาคม รับปวส.-โท 38 อัตรา

กสท.โทรคมนาคม

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 38 อัตรา ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

ฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ

 • วุฒิปริญญาตรีการเงิน โดยต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชี 1 อัตรา

ฝ่ายคณะกรรมการบริษัท

 • วุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ 1 อัตรา

สำนักตรวจสอบภายใน

 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 อัตรา
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 อัตรา
 • วุฒิปริญญาตรีบัญชี 4 อัตรา
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหาร การตลาด การเงิน 3 อัตรา

ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ

 • วุฒิปริญญาตรีอักษรศาสตร์ หรือปริญญาตรีศิลปศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)1 อัตรา

ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาด้านการถ่ายภาพยนต์และ/หรือวิดีทัศน์1 อัตรา

ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

 • วุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ 3 อัตรา สามารถปฏิบัติงานเป็นเวร เป็นกะได้ (หมุนเวียน 24 ชั่วโมง)
 • วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 อัตรา

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตนครหลวง

 • วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ การตลาด 1 อัตรา(ปฏิบัติงานสูนย์บริการลูกค้าสมุทรปราการ) สามารถทำงานเป็นกะได้

ฝ่ายโยธาและขนส่ง

 • วุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรม 1 อัตรา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

 • วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 อัตรา
 • วุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์ หรือปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ 1 อัตรา 

ฝ่ายบริหารสัญญาร่วมการงาน

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี 1 อัตรา

ฝ่ายโครงการข่ายภายในประเทศ

 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา

ฝ่ายโยธาและขนส่ง

 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาเครื่องกล 1 อัตรา

ฝ่ายชุมสายโทรศัพท์

 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 2 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศศรีราชา จังหวัดชลบุรี) 2 อัตรา

สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตตะวันตก

 • วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์  1 อัตรา
 • ส่วนสนับสนุนงานบริการลูกค้า กสท
 • ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

สำนักบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือช่างโทรคมนาคม 1 อัตรา
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสท อำนาจเจริญ
 • ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักบริการลูกค้า กสท เขตกลาง

 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา
 • ส่วนควบคุมคุณภาพ
 • ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

หมายเหตุ

 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50
 • วุฒิปริญญาตรีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร สถาบันของรัฐฐ ไม่น้อยกว่า 2.50 สถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 2.75
 • วุฒิปริญญาโท คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.00
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสัมครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทร.0 2104 3481 0 2104 3322 และ 0 2104 4256 หรือดูรายละเอียดทาง www.cattelecom.com  เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม เวลา 08.30น.ได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 16.00 น.

โดยในการกรอกใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุข้อ คุณวุฒิ ที่ต้องการสมัครคัดเลือกให้ชัดเจนเพียงข้อเดียวเท่านั้น ผู้ใดไม่ระบุข้อที่ต้องการสมัคร หรือกรอกใบสมัครหลายข้อ หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามกำหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วนในช่อง Browse

นิตยสารJob Upgrade ฉบับ 031

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
busy
You are here Magazine Job Upgrade งานราชการ กสท.โทรคมนาคม รับปวส.-โท 38 อัตรา

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer