MEEDEE.NET

Headlines:

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รับครูผู้สอน วุฒิ’ตรี 8 อ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสารร ในตำแหน่งครูผู้สอนในถานศึกษา จำนวน 8 อัตรา ค่าตอบแทน 9,530 บาท/เดือน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเนความสำคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึษาหรือปริญญาตรี สาขาอื่นตามที่ ก.ค.และหรือ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุลคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 8 แห่งเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  2. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักพรต หรือนักบวช
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  1. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมสำเนา โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมเว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
  3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริง พร้อมสำเรา จำนวน 1 ฉบับ
  4. ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
  5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
  6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
  7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  8. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 21-27 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
busy
You are here Magazine Job Upgrade งานราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รับครูผู้สอน วุฒิ’ตรี 8 อ.

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer