MEEDEE.NET

Headlines:

สพฐ.เปิดสอบครู 24 เขต 36 วิชาเอก

สพฐ.

สพฐ.เตรียมเปิดสอบบรรจุบุคคลทั่วไปบรรจุเป็นครูในปี 2552 นี้ด้วย โดยมีเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 24 เขต ขอเปิดสอบครูใน 36 วิชา แต่ยังไม่ทราบยอดรวมจำนวนครูที่จะรับ ทั้งนี้ทาง สพฐ.ขอให้เขตพื้นที่ที่จะเปิดสอบครู เร่งขออนุญาต อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ออกประกาศรับสมัครภายใน 16 เมษายนนี้เช่นกัน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผย สพฐ.เตรียมเปิดสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 24 เขตพื้นที่การศึกษา รวม 36 สาขาวิชาเอก เร่ง สพท.ที่ขอเปิดสอบ ขออนุญาต อ.ก.คศ.เขตพื้นที่ ออกประกาศรับสมัครภายใน 16 เมษายนนี้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04009/414  วันที่ 22 มกราคม 2552 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ลงนามโดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรายละเอียดในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้พิจารณาจัดสรรตำแหน่งข้าราชการครูในสถานศึกษาคืนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เท่าจำนวนตำแหน่งข้าราชการครู ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณ อายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2552 จำนวน 12,032 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยได้กำหนเงื่อนไขให้สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเษศ จัดสรรอตราร้อยละ 25 คัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และสงวนตำแหน่งว่างไว้เพื่อบรรจุนักศึกษาทุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 15 อัตรา ให้เกลี่ยตำแหน่งว่างจากโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์/พอดีเกณฑ์/ต่ำกว่าเกณฑ์น้อย (คิดป็นร้อยละ) ไปยังโรงเรียนที่ขาดอัตรากำลังครูมากกว่า ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไปและมีความขาดครูตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป เป็นอันดับแรกก่อน โดยให้สรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งว่างดังกล่าวได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2552 มีงบประมาณที่จะใช้บรรจุครูได้ 9 เดือน ตั้งแต่มกราคม - กันยายน 2552 ความแจ้งแล้วนั้น

เพื่อให้โรงเรียนได้ครูทดแทนตำแหน่งว่างดังกล่าวโดยเร็ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้ (1) เรียกบรรจุครูทดแทนทันทีในกรณีที่มีตำแหน่งว่างและ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีบัญชีผุ้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีรอการเรียกบรรจุอยู่ (2) กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ให้ส่งรายละเอียดการขอใช้บัญชีถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 (3) ให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าของบัญชี ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยส่งรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอใช้บัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือที่ขอใช้บัญชีตามแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ.กำหนด และสรุปจำนวนผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือขึ้นบัญชี (4) ให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการสอบแข่งขันฯ ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2552 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยต่อไป

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมบรรจุนักเรียนทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รุ่นแรกที่เพิ่งจบการศึกษาในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เข้าเป็นครูประจำสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านเกิดของเจ้าตัว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขผูกผันของโครงการนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งรายชื่อและข้อมูลของนักเรียนทุนซึ่งมีทั้งหมด 2,041 คน มาให้ เพื่อจะได้มอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) แต่ละแห่งรับไปดูแล

"นักเรียนทุนทุกคนจะต้องรับการทดสอบเบื้องต้นก่อนบรรจุเป็นครู เช่น การสอบสัมภาษณ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่นักเรียนทุนมีภูลำเนาอยู่ เมื่อผ่านการทดสอบเบื้องต้นแล้ว นักเรียนทุนที่ได้คะแนนทดสอบสูงจะมีสิทธิเลือกลงโรงเรียนก่อน โดย สพฐ.จะพยายามบรรจุนักเรียนทุนลงโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอบ้านเกิดของเจ้าตัว แต่หากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นภูมิลำเนามีตำแหน่งว่างไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา ก็ให้เปลี่ยนไปบรรจุโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาข้างเคียง ที่เปิดรับครูตรงตามสาขาวิชาเอกของนัก เรียนทุน แต่ถ้าโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาข้างเคียงไม่เปิดรับ สพฐ.จะพยายามบรรจุให้อยู่ในภายในจังหวัดกันหรือจังหวัดติดต่อกัน จะอย่างไรก็ตาม สพฐ.ได้สั่งการไปยัง สพท.ทุกแห่ง ให้เร่งสำรวจว่า ร.ร.ในพื้นที่แห่งใดบ้างที่ต้องการครูใหม่ พร้อมเร่งขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาของตัวเอง ออกประกาศรับสมัครนักเรียนทุนเหล่านี้ ภายใน 16 เมษายนนี้ เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้เสร็จบรรจุภายใน 15 พฤษภาคมนี้ สำหรับอัตราที่นำมาบรรจุนักเรียนทุนนั้น กั้นมาจากอัตราที่ได้คืนจากจำนวนครูที่เข้าโครงการเออรี่รีไทม์ในปีที่ผ่านมา ขอให้นักเรียนทุนที่จบการศึกษาทุกราย เร่งไปขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยเร็ว เพื่อให้ทันกับการบรรจุเป็นครู ทั้งนี้ นักเรียนทุนหลักสูตรครู 5 ปีนั้น จะต้องเป็นผู้ที่เรียนได้ผลการเรียนการเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ในทุกภาคเรียน" เลขาธิการกพฐ. กล่าว

คุณหญิงกษมา กล่าวอีกว่า สพฐ.เตรียมเปิดสอบบรรจุบุคคลทั่วไปบรรจุเป็นครูในปี 2552 นี้ด้วย โดยมีเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 24 เขต ขอเปิดสอบครูใน 36 วิชา แต่ยังไม่ทราบยอดรวมจำนวนครูที่จะรับ ทั้งนี้ทาง สพฐ.ขอให้เขตพื้นที่ที่จะเปิดสอบครู เร่งขออนุญาต อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ออกประกาศรับสมัครภายใน 16 เมษายนนี้เช่นกัน แต่ขั้นตอนการสอบบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นครูนั้น มีขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งใช้เวลามากกว่าการรับนักเรียนทุน 5 ปีเป็นครู เพราะฉะนั้น คาดว่าครูใหม่กลุ่มนี้จะบรรจุได้ในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม ปีนี้เป็นปีที่ สพฐ.จะสามารถบรรจุครูใหม่ได้มาก เพราะได้อัตราครูเกษียณก่อนกำหนด (เออร์รี่) คืนมา 12,039 คนและได้อัตราเกษียณตามปกติคืน 5,139 คน

ด้านนายพิษณุ ตุลสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.จะมีการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อขึ้นบัญชีปี 2552 มีอายุบัญชี 2 ปี ทดแทนบัญชีปี 2550 ที่จะหมดอายุปีนี้ ซึ่งขณะนี้มีเขตพื้นที่ฯ 24 แห่ง เสนอเรื่องเข้ามายัง สพฐ.แล้วเพื่อขอให้พิจารณาเห็นชอบให้เปิดสอบแข่งขันในวิชาเอกต่างๆ รวม 36 วิชาเอก ซึ่งมีแนวโน้มว่า สพฐ.จะอนุมัติให้ทุกเขต แต่ได้กำชับว่าเขตพื้นที่ฯ ที่มีโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสจะต้องเปิดสอบวิชาเอกที่จำเป็น โดยเฉพาะ 3 วิชาเอกที่ต้องมี คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

พร้อมกันนี้ สพฐ.จะกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่า สพท.ต่างๆ จะเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการประกาศรับสมัครภายในวันที่ 16 เมษายน 2552 จากนั้นสอบภาค ก. และ ข. ราวเดือนพฤษภาคม 2552 และคาดว่าจะบรรจุได้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2552 ทั้งนี้ ในขณะนี้มีอัตราว่างจากการเออร์ลี่ รีไทร์ จำนวน 12,032 อัตราและอัตราว่างจากเกษียณปกติ 5,139 อัตรา รวมทั้งสิ้น 17,171 อัตรา โดยส่วนหนึ่งจะใช้บรรจุนักศึกษาในโครงการหลักสูตรครู 5 ปีและที่เหลือจะบรรจุจากบัญชีปี 2551 ที่ยังไม่หมดอายุ รวมถึงบัญชีใหม่ที่กำลังจะเปิดสอบแข่งขันด้วย

นิตยสาร Jop Upgrade ฉบับ 007

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
31 Response(s)
pum.12
pum.12
11 February 2011 09:53

...

คุณ แคท
ดูรายละเอียดข่าวใหม่ ที่กำลังจะเปิดรับ เม.ย. นี้ได้ที่ http://www.meedee.net/magazine...-news/7544 ค่ะ
Reply Report JC IP127.0.0.1
แคท
10 February 2011 15:52

...

จบ รัฐประศาสนสตร์
Reply Report JC IP127.0.0.1
แคท
10 February 2011 15:51

...

เปิดสอบวิชาอะไรบ้างค่ะ
Reply Report JC IP127.0.0.1
แคท
10 February 2011 15:50

...

จังหวัดราชบุรีมีสอบไหมค่ะ
Reply Report JC IP127.0.0.1
03 October 2010 17:19

...

มีตำแหน่งว่างที่จังหวัดปัตตานีบ้างมั้ย
Reply Report JC IP222.123.183.9
Sureeporn
29 September 2010 21:50

...

เมษายน ปี 2554 มีสอบบรรจุครูไหมคะ
Reply Report JC IP61.19.42.5
อิอิ
11 September 2010 05:53

...

อยากสอบบรรจุติดแล้วล่ะ เปิดสอบเมื่อไหร่ค่ะทั้ครูกทม และสพฐ
Reply Report JC IP119.31.126.68
27 August 2010 16:53

...

อยากสมัครสอบเป็นครูรัฐบาลทำอย่างไร
0848761757
Reply Report JC IP58.9.152.86
13 August 2010 21:27

...

จบบริหารมา กำลังเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่ม hostingแต่สาขานี้เปิดสอบ จึงตั้งใจว่าจะเรียนต่อโท คณะศึกษาศาสตร์ ถ้าหากจบโทแล้วจะสามารถสอบครูผู้ช่วยได้ไหม
Reply Report JC IP125.24.56.223
we
06 August 2010 00:33

...

พอจะมีหน่วยงานไหนบ้างคับที่จะรับช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ น่ะคับ
เป็นคอมมาแล้ว4ปีครับ
- ประกอบเครื่องเป็นครับ
- ซ่อมเครื่อง
- ลง windows win xp,win 7 ,winme แลธโปรแกรมรวม
ตอนนี้กำลังมองหางานใหม่อยู่ครับ

ขอบคุณมากครับถ้าหาได้
smilies/cool.gifsmilies/cool.gifsmilies/cool.gif
Reply Report JC IP117.47.208.120
Tossapon
29 June 2010 16:28

...

เรียนจบอุตสาหกรรมเกษตรอย่าเป็นครูต้องทำอย่างไรบ้างละครับ เพราะเบื่อชีวิตในโรงงานมากแล้วเอาเปรียนกันเกินไป อยากเป็นครูสอยวิทยาลัยอาชีวะหรือวิทยาลัยการอาชีพได้หรือเปล่าหรือเป็นครูสอนตามโรงเรียนต่างได้ๆหรือไม่ครับช่วยตอบที.................ต้องการความช่วยเหลือด่วนจากคนที่ตกงาน
Reply Report JC IP180.183.96.31
kanchana
12 June 2010 01:41

...

จบบริหารมา กำลังเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่ม แต่สาขานี้เปิดสอบ จึงตั้งใจว่าจะเรียนต่อโท คณะศึกษาศาสตร์ ถ้าหากจบโทแล้วจะสามารถสอบครูผู้ช่วยได้ไหมค่ะ
Reply Report JC IP117.47.0.183
tantawan
03 May 2010 16:31

...

เรียนนาฏศิลป์หลักสูตรครู 5 ปี แล้วไม่ม่สิทธิ์สอบตำแหน่งครูผู้ช่วย เพราะจบเอกศิลปกรรม มีหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยแล้วว่าเรียนนาฏศิลป์แต่ไม่ม่สิทธิ์สอบที่จังหวัดสุราษฏ์ เขต 2 ไม่รับ แต่สุราษฏ์เขต 1 รับ เอกศิลปกรรมที่เป็นเอกดนตรี มันเอาเปรียบกันมั้ย ไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยทำงานกันอย่างไรไม่มีความคิดตรงกันทำงานห่วยแตกจริงๆ
Reply Report JC IP202.143.156.132
อยากสอบ
26 April 2010 19:54

...

มีวุฒิครูแต่เอกทั่วไปสอบไม่ได้น่าเห็นจัยไหมคะ
แล้วจะเปิดเอกนี้มาเพื่ออะไรคะ เรียนไปก้อตกงาน
เซงมากค่ะ รัฐบาลจะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ
ใครตอบได้ช่วยบอกทีค่ะ
Reply Report JC IP112.142.155.196
ผู้อยากจะสอบ
23 April 2010 01:28

...

เลวจิงๆเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกลสมัครสอบไม่ได้
Reply Report JC IP114.128.199.108

...

เรียน คุณครูทุกท่าน

หากท่านมีความประสงค์ที่จะจัดสรรค์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนของท่านหรือแม้แต่ โดยส่วนตัวก็ตาม ขออความอนุเคราะห์ท่านช่วยคิดถึงเรา www.Techniccom.net 089-625-1037 ,045-617-248 เรามีสาขาไว้บริการท่านทั่วประเทศ

กรุณาช่วยอุดหนุนหนูด้วยน่ะคะ ^_^
Reply Report JC IP125.26.71.41
เลอศักดิ์
15 April 2010 04:33

...

เอาใจช่วยทุกคน
Reply Report JC IP119.31.121.87
platong
13 April 2010 06:04

...

เรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครูยังไม่จบสมัครสอบได้ไหมค่ะ อีกเดือนเดียวก้อจาจบแล้ว รบกวนตอบด้วยนะค่ะ
Reply Report JC IP112.142.15.226
nit
26 March 2010 01:52

...

เอกเกษตรไม่เปิดสอบเลยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัด นครศรีฯ สุราษธานี สงขลา ตรัง สตูล พัทลุง อยากกลับบ้านมากเลย ได้โปรดเปิดสอบเถอะนะ รอและเตรียมตัวไว้นานแล้วsmilies/cry.gifsmilies/sad.gif
Reply Report JC IP183.89.19.123
24 March 2010 00:13

...

อยากทราบว่าจบจากคณะบริหารธุรกิจสมัครสอบของ สพฐ. ได้หรือเปล่าค่ะ
Reply Report JC IP125.26.120.159
busy
You are here Magazine Job Upgrade งานราชการ สพฐ.เปิดสอบครู 24 เขต 36 วิชาเอก

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer