MEEDEE.NET

Headlines:

กศน.กทม. เปิดรับสมัคร ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 50 อัตรา

กศน.กทม.

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน.กทม.) จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบปนะมาณ 2554  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร โดยจะแต่งตั้งตามอัตราที่ว่างของแต่ละศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะแนว จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกประเภทพร้อมทั้ง ให้บริการสื่อสารการเรียนการสอนแกนักศึกษาและประชาชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ และสายอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกและประสานงานเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน สถานประกอบการ และประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการตำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดบปฏิบัติงานวันละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงติดกัน และสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5 วัน 
คุณสมบัติเฉพาะ
  • ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้ 

รายละเอียดศูนย์ที่เปิดรับ http://www.korsornor1.com/images/intro_1145939818/bkk3254.PDF

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตที่เปิดรับสมัครตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ฯ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการปและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.korsornor1.com/images/intro_1145939818/bkk3254.PDF

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
busy
You are here Magazine Job Upgrade งานราชการ กศน.กทม. เปิดรับสมัคร ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 50 อัตรา

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer