MEEDEE.NET

Headlines:

รพ.จุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครแพทย์- พยาบาล ผู้เชียวชาญ หลายสาขา ด่วน!

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ จำนวน 11 อัตรา ดังนี้

 • สาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร 2 อัตรา
 • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาวิทยา) 1 อัตรา 
 • สาขาโสต คอ นาสิกวิทยา 1 อัตรา 
 • สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา 
 • สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 1 อัตรา 
 • สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 1 อัตรา 
 • สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 1 อัตรา 
 • สาขาศัลยศาสตร์ 1 อัตรา 
 • สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์บัณฑิต วุฒิบัตร หรืออนุมัติ สาขาอายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร / สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงระบาดวิทยา) / สาขาโสต คอ นาสิกวิทยา / สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป / สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย / สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา / สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา / สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด / สาขาศัลยศาสตร์ / สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 
 • มีความสนใจในด้านการรักษาและงานวิจัยวิชาการหรือมีประสบการณ์การทำวิจัยทางคลินิกในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ทุน หรือมีพันธะผูกพันกับสถาบันอื่น ๆ 
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. งานบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และคลินิกประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง
 2. ร่วมดูแลรับผิดชอบงานกลุ่ม Liver cancer Program , Lang Cancer Care Program  รวมถึง Cancar Care Program อื่น ๆ ในอนาคต 
 3. รับปรึกษาการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแผนกอื่น ๆ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
 4. รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก ( แผนก ICU) 
 5. ทำการศึกษาวิจัยในสาขามะเร็งที่ได้รับมอบหมายและงานวิชาการต่าง ๆ 
 6. ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำหนดแผนการรักษา (Tumor Boad)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย  3 อัตรา (Full-time 2 อัตรา Part –time 1 อัตรา)
คุณวุฒิและคุณสมบัติ:
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตรบัณฑิต
 • วุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร สาขารังสีวิทยา
 • มีความสนใจในด้านการรักษาและงานวิจัยวิชาการหรือมีประสบการณ์การทำวิจัยทางคลินิกในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ทุน หรือมีพันธะผูกพันกับสถาบันอื่นๆ
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
หน้าที่และความรับผิดชอบ : (Full - Time)
 • ให้การดูแลรักษาด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย x-ray ทั่วไป ,Special Study , CT , MRI , Mammogram
 • ให้การวินิจฉัยจากภาพรังสีวิทยาในการใช้PET/CT scan ร่วมกับศูนย์ไซโคลตรอนและแพทสแกนแห่งชาติ
 • รับผิดชอบงานบริการและงานวิจัยทางรังสีวินิจฉัยจากงานโครงการพิเศษต่างๆของโรงพยาบาลได้แก่งานอัลตร้าซาวด์, CT Scan , MRI , PET/CT เป็นต้น โดยทำงานร่วมกับรังสีแพทย์ประจำโรงพยาบาลท่านอื่น
 • รับผิดชอบด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางรังสีวินิจฉัย
หน้าที่และความรับผิดชอบ : (Part - Time)
 • ให้การดูแลรักษาด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย x-ray ทั่วไป ,Special Study , CT , MRI , Mammogram
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ:
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทางด้านพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้น 1
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลจากสภาการพยาบาล
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 • ดูแลรับผิดชอบการให้สารเภสัชรังสีและContrast แก่ผู้ป่วย แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวในการตรวจให้ผู้ป่วยเพื่อให้ผลการตรวจมีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งตัดสินแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฉุกเฉินเฉพาะหน้า
 • ดูแลการจัดสภาพแวดล้อม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นกรรมการริการคณะทำงานประชุมกับทีมสุขภาพ ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบ/ พยาบาลในหน่วยงาน
ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค หน่วยรังสีวินิจฉัย จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ:
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
 • มีใบประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องตรวจFibro scan
 2. ร่วมรับผิดชอบการถ่ายภาพเอกซเรย์ผู้ป่วยทางรังสีวินิจฉัยในด้านต่างๆ ดังนี้
  • จัดเตรียมผู้ป่วยถ่าย และบันทึกภาพส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล
  • จัดเตรียมผู้ป่วยถ่ายและบันทึกภาพเต้านมด้วยเครื่องMammogram
  • จัดเตรียมผู้ป่วยสำหรับการตรวจพิเศษต่างๆ (CT, MRI, Fluoroscopy, Angiogram, การตรวจด้วยสารทึบรังสีต่างๆ และการตรวจอัลตราซาวด์ทำการบันทึกภาพ การตรวจวิธีพิเศษต่างๆ ( ตามที่ได้รับมอบหมาย )
 3. ร่วมรับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทางรังสี ดูแลห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย
 4. ร่วมรับผิดชอบในการวางแผนการรักษาทางรังสีวินิจฉัย ศึกษาวิจัยและฝึกอบรมทางรังสีวินิจฉัย
ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ:
 • จบวุฒิการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 • มีใบประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 1. ควบคุมการทำงานเครื่องถ่ายภาพและบันทึกภาพการทำงานของอวัยวะภายในด้วยสารเภสัชรังสี และเครื่องนับวัดปริมาณรังสีจากร่างกายผู้ป่วยที่ได้รับการฉีด การกิน การสูดดมสารเภสัชรังสีเพื่อวินิจฉัย และหรือติดตามผลการรักษาโรค สำหรับเครื่องถ่ายภาพระบบดิจิตอล เช่น SPECT สามารถปรับตั้งพารามิเตอร์ให้ได้ภาพรังสีที่มีคุณภาพดีที่สุด ประมวลภาพและสามารถเรียกข้อมูลภาพกลับมาดูได้อย่างถูกต้อง
 2. ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างภาพและคำนวณค่าทางสรีรวิทยาจากภาพได้อย่างถูกต้อง
 3. ใช้วิธีการทางห้องปฏิบัติการร่วมกับสารกัมมันตรังสีในการวิเคราะห์ตรวจสอบสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยตลอดจนควบคุมการทำงานเครื่องนับวัดปริมาณรังสีวัดสิ่งส่งตรวจแล้วรายงานผลการตรวจ เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและพยากรณ์ความรุนแรงของโรค
 4. ร่วมตรวจสอบการประกันคุณภาพและบำรุงรักษาเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 5. ร่วมจัดระบบการเก็บสารเภสัชรังสีการกำบังรังสีการป้องกันการปนเปื้อนสารเภสัชสีระหว่างคน เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อมการกำจัดกากสารเภสัชรังสีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 6. ร่วมรับผิดชอบงานป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วย บุคคลที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
 7. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนถ่ายภาพ อธิบายขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ถ่ายภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย
 8. ถ่ายภาพอวัยวะและประมวลผลข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับสารเภสัชรังสีโดยวิธีรับประทาน, ฉีด,หรือสูดดมด้วยเครื่อง Scintillation Gamma Camera และประมวลผลข้อมูล
 9. ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง Gamma Camera, เครื่องวัดรังสีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่สภาพที่ใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
 10. ตรวจวัดการปนเปื้อนของเภสัชรังสีบนเตียงสำหรับการตรวจ รวมทั้งห้องที่ตรวจผู้ป่วย
 11. ช่วยกำจัดกากสารเภสัชรังสี
 12. ป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับแพทย์เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยสอนนักศึกษา และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นักศึกษารังสีเทคนิค โดยให้คำแนะนำสอนการใช้เครื่องมือ และเทคนิคการถ่ายภาพ ช่วยงานวิจัยของแพทย์, ศึกษาวิจัยและมีส่วนร่วมในงานวิจัยของหน่วยงาน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หน่วยรังสีวินิจฉัย จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ:
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ดูแลผู้ป่วยทั่วไปที่มารับการตรวจทางรังสีวินิจฉัยและซักประวัติการใช้ยา การแพ้ยา
 2. จัดเตรียมและฉีด Contrast media เข้าทางหลอดเลือดดำในการตรวจพิเศษต่างๆ ตามคำสั่งของแพทย์
 3. ช่วยในการทำAngiography และ Interventional Radiology
 4. จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำหรับการทำหัตถการทางรังสีวินิจฉัย และดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล หน่วยรังสีวินิจฉัย จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติ:
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ช่วยดูแลผู้ป่วยทั่วไปที่มารับการตรวจทางรังสีวินิจฉัย รวมทั้งดูแลการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของผู้ป่วย เพื่อการตรวจทางรังสีวินิจฉัย และดูแลเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าของโรงพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมาะสมกับการใช้งาน
 2. ช่วยในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับการทำหัตถการทางรังสีวินิจฉัย และดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
 3. ช่วยพยาบาลวิชาชีพ และแพทย์ในกิจการด้านพยาบาลอื่นๆ
อัตราเงินเดือน
 • อัตราเงินเดือน จะพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
 • สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล เทียบได้ไม่น้อยกว่าทางราชการ
การสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11
 • สมัครทางไปรษณีย์ ส่งหลักฐานและจ่าหน้าซองมาที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210 วงเล็บมุมซองว่าเอกสารสมัครงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2576 6661-4 โทรสาร 0 2576 6111 e-mail: udomsups@hotmail.com / hr_ccc@cccthai.org รายละเอียด www.cccthai.org 
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
busy
You are here Magazine Job Upgrade งานราชการ รพ.จุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครแพทย์- พยาบาล ผู้เชียวชาญ หลายสาขา ด่วน!

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer