MEEDEE.NET

Headlines:

'แอร์พอร์ตลิงก์'รับ 301 อ. วุฒิ ม.3 - ป.ตรี หลายสาขา

แอร์พอร์ตลิงก์

นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯ แจ้งว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารในเมือง (Airport Rail Link) ในตำแหน่งต่าง ๆ ประกอบด้วย

กลุ่มวิศวกร 29 อัตรา กลุ่มช่างเทคนิคและช่างฝีมือ 95 อัตรา กลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 107 อัตราและกลุ่มบริหารทั่วไป 70 อัตรา รวม 301 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งกลุ่มวิศวกร ประกอบด้วย

 • ผู้จัดการ แผนกซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกระบบรถไฟฟ้า 1 อัตรา
 • วิศวกรระบบไฟฟ้า 2 อัตรา
 • วิศวกรอาวุโสระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า 1 อัตรา
 • วิศวกรอาวุโสระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง 1 อัตรา
 • วิศวกรอาวุโสระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า 1 อัตรา
 • วิศวกรระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า 1 อัตรา
 • วิศวกรระบบอุปกรณ์ในอาคาร 3 อัตรา
 • วิศวกรระบบโทรคมนาคม 1 อัตรา
 • วิศวกรระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 4 อัตรา
 • วิศวกรระบบประตูชานชาลา ระบบสายพาน ลำเลียงและระบบ Check-in 2 อัตรา
 • วิศวกรประจำห้องซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
 • วิศวกรประจำศูนย์วิศวกรรมซ่อมบำรุง 3 อัตรา
 • วิศวกรระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า 3 อัตราและ
 • วิศวกรระบบโครงสร้าง 4 อัตรา

กลุ่มช่างเทคนิคและช่างฝีมือ ประกอบด้วย

 • ช่างเทคนิคระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า 4 อัตรา
 • ช่างเทคนิคระบบอุปกรณ์ในอาคาร 4 อัตรา
 • ช่างเทคนิคระบบอาณัติสัญญาณ 7 อัตรา
 • ช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม 10 อัตรา
 • ช่างเทคนิคอาวุโสระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 1 อัตรา
 • ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 10 อัตรา
 • ช่างเทคนิคระบบสายพานลำเลียงและระบบ Check-in 3 อัตรา
 • ช่างเทคนิคอาวุโสระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง 4 อัตรา
 • ช่างเทคนิคระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง 6 อัตรา
 • ช่างเทคนิคอาวุโสระบบโครงสร้าง 2 อัตรา
 • ช่างเทคนิคอาวุโสระบบรถไฟฟ้า 2 อัตรา
 • ช่างเทคนิคระบบรถไฟฟ้า 15 อัตรา
 • ช่างฝีมือระบบรถไฟฟ้า 10 อัตรา
 • ช่างฝีมือระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า 4 อัตรา
 • ช่างฝีมือระบบอาณัติสัญญาณ 7 อัตรา
 • ช่างฝีมือระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง 6 อัตรา

กลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Opertion Deporter) ประกอบด้วย

 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินทางรถไฟฟ้าในโรงซ่อมบำรุง 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ขับรถไฟฟ้า 5 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานีรถไฟฟ้า 5 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ประจำสถานี 24 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในเส้นทางหลัก 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยงานปฏิบัติการในสถานีรถไฟฟ้า 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ขายตั๋ว 62 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 6 อัตรา

กลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

 • ผู้จัดการฝ่ายจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
 • ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงาน 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกระบบสารสนเทศ 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกสินทรัพย์และสำนักงาน 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกการตลาด 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกควบคุมเอกสาร 1 อัตรา
 • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 1 อัตรา
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 อัตรา
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังพัสดุ 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกคลังพัสดุ 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ 1 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 9 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฝ่ายความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพฝ่ายความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมเอกสาร 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ระบบการจัดเก็บรายได้ 4 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 4 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ 7 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 4 อัตรา
 • เลขานุการผู้บริหาร 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่แผนกบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่แผนกสินทรัพย์และสำนักงาน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 2 อัตรา
 1. คุณสมบัติทั่วไปของทุกตำแหน่ง (สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี)
 2. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งผู้จัดการ (วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5-10 ปี หากมีประสบการณ์ทำงานในระดับผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งวิศวกรอาวุโส (วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมออกโดยสภาวิศวกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี หากมีประสบ การณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งวิศวกร (วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมออกโดยสภาวิศวกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี หากมีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งช่างเทคนิคอาวุโส (วุฒิ ปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี หากมีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 6. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งช่างเทคนิค (วุฒิ ปวช.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 0-2 ปี หากมีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 7. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งช่างฝีมือ (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-10 ปี หากมีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 8. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานีรถไฟฟ้า (วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 9. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี (วุฒิ ปวส.ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 0-2 ปี หากมีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 10. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถไฟฟ้า (วุฒิ ปวส.ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี หากมีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความรู้ในด้านระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความรู้และประสบการณ์ในการขับรถไฟฟ้า การควบคุมรถไฟหรือยานพาหนะขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 11. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในโรงซ่อมบำรุง และเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในเส้นทางหลัก (วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี หากมีประสบ การณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้และประสบการณ์ในศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 12. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานตรวจสายงาน 0-3 ปี หรือในด้านที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในระบบขนส่งทางรถไฟจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

อนึ่ง สำนักบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย (Airport Link) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง เพื่อเชื่อมเส้นทางระหว่างเมืองหลวงไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงแนบทางคู่ยกระดับขนานไปตามแนวเส้นทางรถไฟสายตะวันออก เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารท้องถิ่นตลอดเส้นทาง รวมทั้งผู้โดยสารอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย Sasin Management Consulting (SMC) ได้ดำเนินการจัดหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Airport Rail Link) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานโครงการฯ ขอให้ส่งประวัติการทำงาน พร้อมระบุตำแหน่งต้องการและแนบรูปถ่าย หลักฐานการสมัครงาน มาได้ที่คุณภัทริน พนาธร หรือคุณลัดดาวัลย์ คงจุ้ย Elite Office Co.Ltd อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น G Elite office No38 สุขุมวิท 2 คลองเตย กรุงเทพ 10110 E-mail: Airportlink3@gmail.com (โปรดระบุตำแหน่งที่สนใจใน E-mail subject) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 08 4762 0034, 08 6369 2468 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นิตยสารงาน & งาน ฉบับ 239

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
25 Response(s)
orapin sakrum
13 February 2013 00:01

...

ดิฉันสนใจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชี ดิฉันจบปวส.สาขาบัญชีค่ะจะแนะนำการสมัครยังไงค่ะช่วยติดต่อ
น.ส. อรพพพินท์ แซกรัมย์ 0895754919 เกรด 3.57assets/smilies/smiley.gif
Reply Report JC IP1.1.146.147
วัฒนา
05 February 2013 01:29

...

มีตำแหน่งไหนว่างมั้ง ใช้วุฒิ ม.6 ก่อนได้ไหม
Reply Report JC IP27.145.62.23
พลอย
17 January 2013 22:28

...

อยากทำงานค่ะ ใช้วุฒิ ปวช.การบัญชี มีตำแหน่งงานไหนว่างหรือเปล่าค่ะ ส่วนตอนนนี้กำลังศึกษาที่รามคำแหงค่ะ อยากเรียนและทำงานควบคู่กันassets/smilies/smiley.gif
Reply Report JC IP115.67.35.142

...

ตอนนี้อยากทำงานมากคะ

Reply Report JC IP180.210.216.131

...

อยากทราบว่าพนักงานขายตั๋วยังว่างหรือเปล่าคะ
Reply Report JC IP180.210.216.131

...

อยากทำงานมากคะ พนักงานขายตั๋วยังว่างอยู่หรือเปล่าคะReply Report JC IP180.210.216.131
อู๋
02 June 2011 10:55

...

อยากทราบรายละเอียดของตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ ครับ
Reply Report JC IP14.207.149.98
kd
15 October 2010 04:52

...

เรียนไม่จบแต่อยากทำงานไม่ทราบว่าจะรับไหมค่ะ ใช้วุฒิม.6สมัครแล้วยื่นป.ตรีที่หลังได้ไหมค่ะ
ขอบคุณค่ะ
Reply Report JC IP183.89.168.108
สิบล้อ
25 August 2010 20:56

...

สุภาษิตช้าๆได้พร้าเล่มงามยังเป็นจริงอยู่ริเปล่าน้อsmilies/sad.gif
Reply Report JC IP124.122.139.19
dt
24 August 2010 20:02

...

รับอายุเริ่มแรกอายุเท่าไหร่ จบอะไร
Reply Report JC IP113.53.234.162
ไตรณรงค์
19 August 2010 05:57

...

ส่งประวัติไปให้แล้วอย่าลืมเรียกน่ะครับ อยากทำงานจริงๆ
Reply Report JC IP124.120.149.66
16 August 2010 15:46

...

สวัสดีค่ะ ต้องการสมัครงานฝ่ายบัญชีค่ะรับอยู่รึป่าวค่ะ วุฒิ ป.ตรีค่ะ
Reply Report JC IP58.181.157.122
pum.12
pum.12
13 August 2010 16:34

...

ปิดรับสมัครไปแล้วค่ะ ... หากมีรับเพิ่มเติมจะนำมาแจ้งให้ทราบค่ะ
Reply Report JC IP58.9.85.65
13 August 2010 04:38

...

ปิดรับสมัครหรือยังครับ
Reply Report JC IP180.210.216.74
ลัดดา พิมพ์สุคะ
11 August 2010 22:20

...

จบ ปวส. บัญชี อายุ 23 ปี เพศหญิง ไม่ทราบว่ามีตำแหน่งไหนที่เปิดรับสมัครบ้างค่ะ
Reply Report JC IP1.47.211.22
Than
22 July 2010 18:42

...

อายุ 40 แล้ว จบ ป.โท บัญชี จะทำตำแหน่งอะไรได้บ้าง
Reply Report JC IP58.64.25.13
um
08 July 2010 16:52

...

แล้วพวกที่สัมภาษณ์รอบ3ไปแล้วละจะเรียกตัววันไหนหรอ
Reply Report JC IP125.25.216.141
kukkik
07 July 2010 23:10

...

อยากทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
แต่ไม่รู้ว่ายังเปิดรับสมัครป่าวคะ
ใช้วุฒิ ม 6 ค่ะ
Reply Report JC IP125.24.251.36
pum.12
pum.12
29 June 2010 17:43

...

ปิดรับสมัครไปแล้วค่ะ ... หากมีรับเพิ่มเติมจะนำมาแจ้งให้ทราบค่ะ
Reply Report JC IP58.9.83.97
Penpak
29 June 2010 17:35

...

ส่ง e-mail สมัครงาน Airportlink แต่ไม่ผ่านไม่ทราบว่าปิดรับสมัครไปหรือยังคะ โทรไปถามก็ไม่รับสาย
Reply Report JC IP203.144.224.162
busy
You are here Magazine Job Upgrade งานเอกชน 'แอร์พอร์ตลิงก์'รับ 301 อ. วุฒิ ม.3 - ป.ตรี หลายสาขา

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer