MEEDEE.NET

Headlines:

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

ศูนย์การทหารราบ

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อฝึกอบรม และบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งหน.ชุดยิง (ชกท.111) ในหน่วยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 200 อัตรา บรรจุในเดือน เมษายน 2554 โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
 • เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการในเหล่า ทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี (ไม่รับผู้ที่อยู่ในระหว่างรับราชการในกองประจำการ) อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 • ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
 • ไม่อยู่ในสมณเพศ
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
 • ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 • ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน  
กำหนดการรับสมัครสอบ
 • รับระเบียบการและใบสมัครได้ที่ ศูนย์การทหารราบ ตั้งแต่ วันที่ 16 – 31 ม.ค.54 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครจากเว็บไซต์ www.infantry-center.com
 • วันรับสมัครสอบวันที่ 16 – 31 ม.ค.54 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ ศูนย์การทหารราบ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ สอบถามได้ที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3254 2468, 0 3254 2455 – 8 ต่อ 54018, 54113 หรือทาง www.infantry-center.com
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
busy
You are here Magazine Job Upgrade งานเอกชน ศูนย์การทหารราบ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer