MEEDEE.NET

Headlines:

งานมหาชน

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. เป็นองค์การมหาชน ที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านใหเป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศต้องการ ผู้ร่วมงานที่พร้อมจะเติบโตไปกับ ศ.ศ.ป. ดังนี้

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเศร จังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัคบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นักทรัพยากรบุคคล

 • วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงาน

 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. เป็นองค์การมหาชนมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางและองค์กรหลักในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ต้องการผู้ร่วมงานที่พร้อมจะเติบโตไปกับ ศ.ศ.ป. ดังนี้

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้,TCDC , TKpark ,สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ รับสมัครพนักงาน

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

หากท่านคิดว่าเป็นคนที่ใช่ และมีความสนใจ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร. หรือ OKMD) และหน่วยงานภายใน : ศูนย์ สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TKpark) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานกับองค์กรจำนวนหลายอัตรา ดังนี้

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ด้วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคมนโยบายและการบริหารงานสังคม
 • มีประสบการณ์งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • สามารถสรุปและขียนรายงานเชิงวิชาการได้
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบความเสี่ยง
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Office ได้ดี

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เปิดรับสมัครพนักงาน

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2541 สรอ. มีฐานะเป็นสถาบันอิสระภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อดำเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลในระหว่างปี 2542-2544 สรอ. มีระบบการบริหารงานแบบเอกชนในรูปของคณะกรรมการสถาบัน และคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

อสมท.

ด้วยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของบมจ. อสมท. มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านความปลอดภัย)ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการติดตั้ง พัฒนา บริหารและวิเคราะห์งานด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ IT Sercurity Standard and Policy 
 • มีทักษะการถ่ายทอดให้คำปรึกษา และจัดอบรมด้าน IT Sercurity

กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต

บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด รับสมัคร ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 10 อัตรา
 • เงินเดือน 20,000 บาท ตำแหน่ง

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่

 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) เป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2554 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 โดยอาศัยกลไกการจัดตั้งองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  โดยมี ภารกิจหลักในการผลักดัน พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ  ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ดังนี้

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี

 สบพน.


สบพน. มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้

ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บัญชี"

 • วุฒิปริญญาตรีบัญชี
 • ผ่านงานทางด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
You are here Magazine Job Upgrade งานมหาชน

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer