MEEDEE.NET

Headlines:

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บัดนี้ – มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558

ที่ มท 0809.2/ว 34 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558

ด้วย คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 มีมติให้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บนพื้นฐานของระบบคุณธรรมและเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริต

ก.พ.ก.ค.ศ. บัดนี้ – ปลดล็อค! ป.ตรี อาชีวะ เฮ – รับรองสอบราชการได้เเล้ว

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เพื่อขอให้รับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่เริ่มเปิดสอนในปี 2556 ในสถาบันการอาชีวศึกษา 9 สถาบัน 16 สาขาวิชา รวม 43 หลักสูตร ขณะนี้ ก.พ.และ ก.ค.ศ.มีมติรับรองคุณวุฒิแล้ว

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครอาจารย์

   มหาวิทยาลัยบูรพา

ด้วยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 2 อัตรา

Dean & Deluca Walk-in Interview

 Dean & Deluca

บริษัท  ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด  กูร์เมต์ สโตร์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา ขอเชิญผู้สนใจร่วมสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับเรา วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต ห้องร่วมฤดีบอลรูม ชั้น 9 (บีทีเอส เพลินจิต) ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16:00 น.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับ วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. 10,000 อัตรา

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (นายสิบตำรวจ) พ.ศ. 2556 จำนวน 10,000 อัตรา สายอำนวยการและสนับสนุน)และ(สายป้องกันปราบปราม)

“แมนพาวเวอร์”ปลื้ม!!!! เด็กจบใหม่เฮโลกัน สมัครงานเพียบ

 แมนพาวเวอร์

หลังจากที่แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผนึกกำลังกับ M2F Job เพื่อเปิดรับกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ปี 56 กว่า 1,000 อัตรา ไปไม่นานมานี้ ส่งผลให้เกิดกระแสตื่นตัว จากกลุ่มเด็กจบใหม่เป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าผลตอบรับล้นหลามจนรับโทรศัพท์กันไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียว

ก.พ. เตรียมเปิดสอบภาค ก ประจำปี 2556

 ก.พ.

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วิธีดำเนินการ

  • สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง และจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อประกาศผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.

โรงพยาบาลลำปาง เปิดสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลลำปาง

ด้วยโรงพาบาลลำปาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นักทรัพยากรบุคคล

  • วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

IM 2556/1 ฝึกงานญี่ปุ่น-ได้เบี้ยเลี้ยง พร้อมรับเงินหนุนทำอาชีพ 6 แสนเยน

กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์การพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2556 ครั้งที่ 1

โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

รับสมัครทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11

คุรุสภา

คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา จะดำเนินการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 สำหรับชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
และสาขาอื่นๆ ที่ประสงค์จะขอรับการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด โดยการทดสอบ ตามกำหนดการ ดังนี้

You are here Magazine Job Upgrade ข่าวประชาสัมพันธ์

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer