MEEDEE.NET

Headlines:

ด่วน.! เตรียมสอบท้องถิ่น 33 จังหวัดขอเปิด 1,027 อ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้มีหน่วยดำเนินการเพิ่มเติม คือ หน่วยดำเนินการสอบระดับศูนย์ภาค เพื่อเป็นบัญชีทางเลือก ดังนี้

 1. ศูนย์สอบภาคเหนือ คือ จ.เชียงใหม่
 2. ศูนย์สอบภาคกลาง คือ จ.ชลบุรี
 3. ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.ขอนแก่น
 4. ศูนย์สอบภาคใต้ คือ จ.สงขลา
โดยให้ศูนย์ภาคดำเนินการสอบแข่งขันทั้งภาค ก. ภาค ข.และภาค ค.

รายงานข่าวอ้างอิงจากผลการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ในเรื่องหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระบุถึงเรื่องเดิมว่า ก.อบต.ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 โดยให้มีศูนย์ภาค เป็นหน่วยงานดำเนินการสอบแข่งขันทั้งภาค ก. ข. และ ค. เพื่อให้บัญชีสอบแข่งขันใช้ได้ภายในภาคนั้น และไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีข้ามภาค สำหรับการดำเนินการสอบแข่งขันให้พิจารณาจากสนามสอบเป็นรายจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการสำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ได้รับรายงานผลการสำรวจสรุปได้ ดังนี้

 • ภาคกลาง จำนวน 9 จังหวัด รวม 429 อัตรา
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 จังหวัด รวม 96 อัตรา
 • ภาคใต้ จำนวน 8 จังหวัด รวม 197 อัตรา
 • ภาคเหนือ จำนวน 9 จังหวัด รวม 305 อัตรา

สรุปรวมจังหวัดที่ขอใช้ 33 จังหวัด จำนวน 1,027 อัตรา

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5) พ.ศ.2553 เพื่อนำเสนอให้ ก.อบต.พิจารณา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้มีหน่วยดำเนินการเพิ่มเติม คือ หน่วยดำเนินการสอบระดับศูนย์ภาค เพื่อเป็นบัญชีทางเลือก ดังนี้

 1. ศูนย์สอบภาคเหนือ คือ จ.เชียงใหม่
 2. ศูนย์สอบภาคกลาง คือ จ.ชลบุรี
 3. ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จ.ขอนแก่น
 4. ศูนย์สอบภาคใต้ คือ จ.สงขลา โดยให้ศูนย์ภาคดำเนินการสอบแข่งขันทั้งภาค ก. ภาค ข.และภาค ค.

2. ให้ศูนย์ภาคประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาคนั้น ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ไปบรรจุแต่งตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้ใช้บัญชีตามรายภาคที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตั้งอยู่ โดยไม่อาจผ่อนผันให้ใช้บัญชีข้ามภาค สำหรับกระบวนการดำเนินกาสอบแข่งขัน เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง และการอนุญาตให้ใช้บัญชีให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.หนด ที่ประชุมได้พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันสำหรับศูนย์ภาค พ.ศ.2553 ที่ฝ่ายเลขานุการเสนอแล้วมีความเห็น ดังนี้

 1. ศูนย์ภาคกับสนามสอบ การกำหนดให้มีศูนย์ภาคเพียง 4 ศูนย์ อาจทำให้เกิดปัญหาการกระจุกตัวของผู้สมัครสอบที่มีเป็นจำนวนมาก ทั้งทางด้านที่พัก การเดินทาง ค่าใช้จ่าย การจัดสนามสอบ ผู้บริหารจัดการสนามสอบ ดังนั้น เห็นควรกระจายศูนย์ภาคไปจังหวัดต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น กลุ่มจังหัดหรือทุกจังหวัด เป็นต้น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้าสอบและการบริหารจัดการสอบ อย่างไรก็ดี ก็มีข้อคิดเห็นว่า อาจมี 4 ศูนย์ภาค แต่กำหนดสนามสอบแข่งขันเป็นรายจังหวัดก็อาจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
 2. ข้อสอบ ข้อสอบควรเป็นชุดเดียวกันทั่วประเทศ จากส่วนกลางและสอบพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 3. องค์ประกอบคณะกรรมการดำเนินกาสอบแข่งขันศูนย์ภาค คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันศูนย์ภาค ต้องมีความชัดเจนทั้งในเรื่ององค์ประกอบและที่มา เช่น ผู้แทนของคณะกรรมการมาจากที่ใด ตัวแทนขององค์กรเป็นใคร วิธีการคัดเลือก ซึ่งรูปแบบขององค์กรจะต้องมีความกระชับรัดกุมและกรณีบัญชีภาคกลางมีหลายจังหวัดที่มอบอำนาจใครจะเป็นผู้คัดเลือกกรรมการดำเนินการสอบ เป็นต้น และ
 4. เรื่องอื่น ๆ ขอให้ระบุเกี่ยวกับผู้ที่ขึ้นบัญชีภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และบัญชียังไม่ครบกำหนด ผู้นั้นจะต้องมีสิทธิสมัครสอบของศูนย์ภาคด้วย อีกทั้งศูนย์ภาคจะต้องรับสมครสอบทั้งภาค ก. ภาค ข.และภาค ค. โดยให้ผู้เข้าสอบภาค ก. มีสิทธิ์สอบภาค ข.ด้วย

จะอย่างไรก็ตาม เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีความชัดเจนและเป็นไปอย่างรอบคอบ ที่ประชุมได้มีมติ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้แทน ก.ท. ก.อบต.และ ก.จ.ตามที่เห็นสมควร เพื่อร่วมกันพิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน โดยให้นำประเด็นข้อสังเกตของที่ประชุมไปปรับหรือแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมและขอความร่วมมือ ก.พ.มอบหมายผู้แทนเป็นคณะทำงาน เพื่อให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการสอบแข่งขันด้วย

อนึ่ง สำหรับกำหนดวัน เวลา การรับสมัคร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เร็ว ๆ นี้

ร่างประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5) พ.ศ.2553

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงกำหนดหลักเกณธ์การสิบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2549 มีนาคม 2549 เพื่อให้การสรรหาเป็นไปอย่างคุ้มค่าและสามารถบรรจุแต่งตั้งในอัตราว่างได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมภายใต้ระบบคุณธรรมและมารฐานเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (5) และมาตรา 26 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ขอ้กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 ดังต่อไปนี้

 • ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553
 • ข้อ 2 ประกาศนี้ให้บังคับใชช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
 • ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมควาในข้อ 4 ดังนี้

การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้มีหน่วยดำเนินการเพิ่มเติม คือ หน่วยดำเนินการสอบระดับศูนย์ภาค เพื่อเป็นบัญชีทางเลือกในการบรรจุและแต่งตั้งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตศูนย์ภาค ดังนี้

 1. ศูนย์สอบภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่
 2. ศูนย์สอบภาคกลาง คือ จังหวัดชลบุรี
 3. ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดขอนแก่น
 4. ศูนย์สอบภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา

ศูนย์ภาคดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก ภาค ข และภาค ค

 • ข้อ 4 ให้เพิ่มเติมความในข้อ 22 ดังนี้

กรณีศูนย์ภาคเป็นผู้นำดำเนินการสอบแข่งขันให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน บัญชีกรอกคะแนน และสำเนาประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 1 ชุด ให้คระกรรมกการกลางพนักงานส่วนตำบลเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย"

 • ข้อ 5 ให้ศูนย์ภาคประกาศรับสัมครสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาคนั้น ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ไปบรรจุแต่งตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ใช้บัญชีตามรายภาคที่องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ ดดยไม่อาจผ่อนผันให้ใช้บัญชีข้ามภาค ดังนี้
 1. ภาคเหนือ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลที่ตั้งอยู่ภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย อุตรดิตถ์ พะเยา พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี
 2. ภาคกลาง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลที่ตั้งอยู่ภายในเขตจังหวัด พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อางทอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ องค์การบริหารส้วนตำบลที่ตั้งอยู่ภายในเขตจังหวัดนครารชสีมา บุรีรัมย์ สิรุนทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ ยโสธร อำนาจเจริญ อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครพนม สกลนคร หนองคาย เลย มุกดาหาร และหนองบัวลำภู
 4. ภาคใต้ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลที่ตั้งอยู่ภายในเขตจังหวัดภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี

สำหรับหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการสิบแข่งขัน เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง และการอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้เป็นไปตามที่ ก.อบต. กำหนด

นิตยสารงานอัพเกรด ฉบับ 330

You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.
35 Response(s)
parinya
07 July 2012 16:56

...

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล _500 ข้อ
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email=unverlive@hotmail.com]unverlive@hotmail.com[/email]
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
Reply Report JC IP58.11.92.9
fono
07 July 2012 16:51

...

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

รายละเอียดประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
[size=+0]- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล _500 ข้อ
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537


สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่

เลขที่บัญชี188-206843-2ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาไทม์สแคว์ ชื่อกิตติยา สิมมา (ออมทรัพย์)
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email=fono_9991@hotmail.com]fono_9991@hotmail.com[/email]
พร้อมแจ้งชื่อระบุเวลาการโอนเงินจำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงินอีเมล์
รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0843767277คุณกิตติยา
http://www.caithai1.com
Reply Report JC IP58.11.92.9
toy
16 March 2012 19:49

...

ปีนี้จะมีสอบไหมคะ แล้วจะเปิดรับสมัครช่วงเดือนไหนคะ บอกด้วยค่ะ
Reply Report JC IP171.5.48.237
บีบี
02 March 2012 08:47

...

เมื่อรัยจะเปิดซะทีเนี่ย. รอนานจัง..รึจะไม่เปิดแล้ว
Reply Report JC IP125.27.238.145
บี้โป้
22 January 2012 08:26

...

สอบภาค ก ท้องถิ่่่นต้องซื้อหน้งสืออะไรมาอ่านจ้า ใครรู้ช่่วยบอกหน่อยนะจ้า
Reply Report JC IP49.228.17.17
phong
30 November 2011 22:16

...

เปิดสอบเมื่อไหร่ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยนะคะรอสอบมานานแล้ว ของ ก.พ ก็สอบแล้วอ่ะassets/smilies/smiley.gif
Reply Report JC IP49.230.200.67
สมเจตต์
12 September 2011 10:40

...

เขารับวุฒิอะไรบ้างขอรับassets/smilies/smiley.gifassets/smilies/smiley.gifassets/smilies/smiley.gifassets/smilies/smiley.gif
Reply Report JC IP101.51.43.147
tuktabarbie
24 November 2010 23:10

...

เราอยากให้ภาค ก.ท้องถิ่นเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย และอีกอย่างลดคงติดแน่นอน
Reply Report JC IP125.25.185.5
jinny
24 November 2010 16:44

...

เราคิดว่า ภาค ก. ท้องถิ่น น่าจะเปิด ปีหน้า (มั้งค่ะ) เพราะว่า บัญชี ภาค ก.
ที่เปิดสอบ ปี 51 จะหมดอายุ ต.ค. 54 จ๊ะ (เราก็อยากให้เปิดสอบเร็วๆเหมือนกันค่ะ)
Reply Report JC IP203.131.209.237
เด็กเมืองชายแดน
17 November 2010 00:39

...

ไม่มีใครรู้แน่ชัด ว่าท้องถิ่นจะเปิดสอบวันใหน
แม้แต่ คณะกรรมการที่จัดสอบท้องถิ่น ปี 53 เขาก็ยังไม่รู้เลยนะครับ
ตอนนี้พอจะเดาได้ว่า คณะกรรมการกลางได้เห็นชอบอนุมัติ ให้เปิดสอบท้องถิ่นภาค ก เท่านั้น
แต่ยังไม่มีใครรู้ว่าเปิดรับสมัครวันใหนครับ

แหล่งข่าวที่บอกการรับสมัครงานได้เร็วที่สุดก็คือ ซีเอ็ดบุ๊ค (ร้านขายหนังสือ)
หากใครจะทดลองว่าจริงรึไม่ลอง เปรียบเทียบงานในหนังสือบอกงานกับข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตดูครับ ว่าที่ใหนงานมาก่อนกัน

ก็ลองสังเกตุดูเอาเองนะครับ ว่าจริงรึไม่
Reply Report JC IP118.173.11.60
ปุถุชน
15 November 2010 21:55

...

ผ่านภาคก.ส่วนกลางแล้วอยากลองสอบท้องถิ่นดูบ้างsmilies/cheesy.gif
Reply Report JC IP119.46.90.100
nufon
14 November 2010 18:51

...

กรมส่งเสริมฯท้องถิ่นเปิดสอบเมื่อไหร่อ่ะ
เปิดเมื่อไหร่อย่าลืมบอกกันบ้างน่ะค่ะ
Reply Report JC IP124.157.155.39
โตโต้
13 November 2010 01:03

...

เปิดสอบเมื่อไหร่คัฟบอกมั้งนะ
Reply Report JC IP180.180.16.197
บัณฑิตตกงาน
10 November 2010 21:11

...

ใช่ สอบให้ติดก่อนเหอะ
Reply Report JC IP118.173.56.128
เป็นห่วง
10 November 2010 21:09

...

ทน ๆ ไปเถอะทำงานที่ไหน ๆ มันก็เหมือนกันเเหละคุณรชดา พระเพลิง
Reply Report JC IP118.173.56.128
รชดา พระเพลิง
09 November 2010 23:18

...

คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า เป็นเรื่องปกติ ถ้ามีงานอื่นอย่าเข้ามาเลยท้องถิ่น พวกมึง พวกกู ใครไม่มีพวก ทำงานลำบากฉิบ ทนอยู่แค่ครบ 25 ปีราชการก็พอ แล้วหาอย่างอื่นทำ ยิ่งไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยยิ่งลำบาก โดนโขกโดนสับฉิบ คนเก่งยังอยู่ไม่ได้ ไอ้คำที่ว่าระบบราชการไทยสมองไหล เรื่องจริงคนเก่งอยู่ไม่ได้กับระบบอุปถัมถ์คนไม่มีผลประโยชน์ ป. แม่งกดขี่ข่มเหงฉิบ
Reply Report JC IP118.173.239.198
บุษบา
07 November 2010 15:46

...

ถ้าพบวันเวลาที่กำหนดชัดเจนช่วยด้วยนะคะ สอบ กพ ไม่ติดเหมือนกัน
Reply Report JC IP110.164.233.9
30 October 2010 20:52

...

ผมก็สอบ กพไม่ติดเหมือนกัน รอสอบท้องถิ่น
Reply Report JC IP118.173.227.21
cat
28 October 2010 19:30

...

กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัคร ปลายเดือนธันวาคม 2553
และสอบเดือน ต้นเดือนมกราคม หรือ ปลายเดือนมกราคม จร้า ......
Reply Report JC IP61.7.188.203
pum.12
pum.12
27 October 2010 18:15

...

คุณ jj
มีแนวข้อสอบให้โหลดได้ฟรีที่ http://www.dimonclub.com/test/index.html ค่ะ
Reply Report JC IP58.11.40.135
busy
You are here Magazine Job Upgrade ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วน.! เตรียมสอบท้องถิ่น 33 จังหวัดขอเปิด 1,027 อ.

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer