MEEDEE.NET

Headlines:

Job Upgrade

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครอาสาสมัครทำงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับอาสาสมัครปฏิบัติงานใน  งานถนนสายวิทยาศาสตร์จัด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 8-11 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี โดยต้องการรับสมัครอาสาสมัคร เพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ รวมทั้งปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และงานสนับสนุนต่าง ๆ ผู้สนใจขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานกับ อพวช. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มจพ. เปิดรับสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดรับสมัครนักวิชาการพัสดุ

 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ด้วย โรงพยาบาลปทุมธานี จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี นิติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชด้วย โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นักจัดการงานทั่วไป

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

 กรมควบคุมโรค ด้วยกรมควบคุมโรคมีความประสงค์จะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 300 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุดด้วยสำนักงานอัยการสูงสุด จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นักวิชาการเงินและบัญชี 100 อัตรา

  • วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

มจธ. เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในครั้งที่  2/2556 เพิ่มเติม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นายช่างเทคนิค

  • วุฒิ ปวส.ด้านก่อสร้าง

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อบจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

อบจ.ร้อยเอ็ดด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บุคลากร

You are here Magazine Job Upgrade

Meedee Network Co., Ltd.

7 Soi Phetkasem 86, Phetkasem Road, North Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160

Tel. 0-2805-6000 mail: contact@meedee.net

Contact us - Advertising - Publishing - Organizer